بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تاکید بر انعطاف‌پذیری مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری

2 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.

چکیده

توانایی مدیریت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد مالی و تداوم فعالیت است که می‌تواند منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری شود. با توجه به تاثیر بسزایی که توانایی مدیریت در بهبود عملکرد شرکت، سرمایه‌گذاری و ایجاد وجه نقد دارد و با در نظر گرفتن نقش با اهمیتی که نقدینگی شرکت در وضعیت مالی آن ایفا می‌کند، مدیریت شرکت می‌تواند با افزایش انعطاف پذیری مالی، شرکت را از درماندگی مالی مصون نگه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی نقش میانجی‌گری انعطاف‌پذیری مالی در تبیین رابطه بین توانایی مدیریت و درماندگی مالی 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1394 است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون داده‌های ترکیبی و رگرسیون لاجستیک و به منظور تشخیص نقش میانجی‌گری از آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین توانایی مدیریت و انعطاف‌پذیری مالی وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین توانایی مدیریت و انعطاف‌پذیری مالی با درماندگی مالی شرکت است و نتایج بدست آمده از آزمون سوبل بیانگر آن است که در تبیین رابطه بین توانایی مدیریت و درماندگی مالی، انعطاف‌پذیری مالی نقش میانجی ایفا نمی‌کند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه انعطاف‌پذیری مالی به عنوان عنصر مهم و تاثیرگذار بر عملکرد مالی شرکتها می‌باشد اما نمی‌تواند به عنوان میانجی رابطه بین توانایی مدیریت و درماندگی مالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the effect of Management Ability on the Financial Distress, with an emphasis on Financial Flexibility in Tehran Stock Exchange listed companies

نویسندگان [English]

 • Pari Chalaki 1
 • Gholamreza Mansourfar 2
 • Amir Karami 3
1 Faculty member
2 Accounting, Economics&Management Faculty, Urmia university, Urmia, Iran.
3 Accounting Department, Economics& Management Faculty, Urmia university, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Management ability is one of the influential variables on financial performance and continuity of activity, which can lead to higher efficiency and productivity. Considering the significant impact of management ability on company’s performance, investment and cash creation, and considering the importance of the company's liquidity role in its financial status, management can increase the company's flexibility to keep company Financially safe. The purpose of this study is to investigate the mediator role of financial flexibility in explaining the relationship between management ability and financial distress of 104 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2010-2016. To test the hypotheses Panel data regression and logistic regression and for mediation recognition Sobel test has been used. The results showed that there is a positive and significant relationship between management ability and financial flexibility. In addition, the results indicate a negative and significant relationship between management ability, financial flexibility and financial distress and the results of the Sobel test indicate that financial flexibility does not play a mediator role in explaining the relationship between management ability and financial distress. In the other words, while financial flexibility is an important element which affect the financial performance of companies, it can not be regarded as a mediator between the management ability and financial distress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Distress
 • Management Ability
 • Financial Flexibility
 

 

 1. حاجب، حمیدرضا؛ غیوری مقدم، علی؛ و محمدجواد، غفاری. (1394). بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی. حسابداری سلامت: 3 (9): 1-17.
 2. حسنی، محمد؛ میثاقی، مهری. (1393). کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف‌پذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی: 6 (3): 67-84.
 3. حقیقت، حمید؛ بشیری، وهاب. (1391). تاثیر انعطاف‌پذیری مالی بر چرخه حیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری: 2 (6): 49-71 .
 4. خلیفه سلطانی، سیداحمد؛ اسماعیلی، فاطمه. (1393). بررسی تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای تجربی حسابداری: 4 (1): 1-22.
 5. زندی، آناهیتا؛ تنانی، محسن. (1396). رابطه هزینه فرصت وجه نقد و انعطاف‌پذیری مالی با عملکرد شرکت.  پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی: 9 (35): 1-22.
 6. سلطانی، اصغر؛ فرهمند، شکوفه؛ عربی، رسول. (1394). بررسی تاثیر سرمایه در گردش و انعطاف‌پذیری مالی بر توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری: 6 (22): 153-175.
 7. شعری آناقیز، صابر؛ رحمانی، علی؛ بولو، قاسم؛ محسنی ملکی، محسن. (1394). بررسی نقش انعطاف‌پذیری مالی در سرعت تعدیل اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری مالی: 2(2): 73-87.
 8. شعری آناقیز، صابر؛ قربانی، ناهید. (1394). رابطه انعطاف‌پذیری مالی با عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری در ایران از منظر بازار در شرکتهای پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای تجربی حسابداری: 4(3): 165-180.
 9. طالب‌نیا، قدرت اله؛ تلخابی، فاطمه. (1394). مروری بر روش‌های ارزیابی میزان انعطاف‌پذیری مالی در شرکتها. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری. سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی،https://www.civilica.com/Paper-NDMCONFT03-NDMCONFT03_014.html.
 10. فتحی، سعید؛ هاشمی، عباس؛ فیروزکوهی، زهرا؛ و عجم، علیرضا. (1391). بررسی تأثیر هزینه‌های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی:  19 (70): 51-62.
 11. کمیجانی، اکبر؛ سعادت‌فر، بداد. (1385). تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی در ایران. ماهنامه مفید: 12 (57): 3-28.
 12. کردستانی، غلامرضا؛ غیور، فرزاد؛ آشتاب، علی. (1390). مقایسه کارایی نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار: 4 (15): 191-205.
 13. محمود آبادی، حمید؛ غیوری مقدم، علی. (1390). رتبه‌بندی اعتباری توان مالی پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. دانش حسابداری: 2 (4): 125-143.
 14. ممتازیان، علیرضا؛ کاظم نژاد، مصطفی. (1395). بررسی رابطه بین قابلیت‌های مدیریت و معیارهای عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری: 5(4): 65-88.
 15. منصورفر، غلامرضا؛ غیور، فرزاد؛ لطفی، بهناز. (1392). ترکیب اجزای جریان نقد و پیش‌بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی:  2(18): 74-87.
 16. مهرانی، ساسان؛ مرادی، محمد؛ اسکندر، هدی؛ هاشمی، میر محمد جواد. (1394). مالکیت نهادی و انعطاف‌پذیری مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی: 7 (28): 43-56.
 

 

17.Al-Attar, A., Hussein, S., & Zuo, L. (2008). Earnings quality, bankruptcy risk and future cash flows. Accounting and Business Research, 1 (9): 5-20.

18. Andreou, p., Ehrlich, D. & louca, C. (2013). Managerial ability and firm performance: Evidenece from the global financial crisis. Working paper. Available at http://www.mfsociety.org.

19.Arslan, O., Florackis, C., & Ozkan, A. (2006). The Role of Cash Holdings in Reducing Investment-Cash Flow Sensitivity: Evidence from a Financial Crisis Period in an Emerging Market. Emerging Markets Review, 7 (4): 320-338.

20.Asquith, P., Gertner, R., & Sharfstein, D. (1994). Anatomy of Financial Distress: An Explanation of Junk Bond 19 Issuers. The Quarterly Journal of Economics, 109 (3): 625-658.

21.Barr, R., & T, Siems. (1997). Bank failure prediction using DEA to measure management quality. Kluwer Acadmic Publishers, Boston, 7 (3): 341–360.

22.Byoun, s. (2007). Financial flexibility, leverage and firm size. Hankamer School of Business: Baylor University, 2007 - baylor.edu.

23.Chua, SH. (2012). Cash holdings, Capital structure and financial flexibility. Ph.D Thesis submitted to the University of Nottingham.

24.Clark, B. (2010). The impact of financial flexibility on capital structure decisions: Some empirical evidence Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1499497 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1499497.

25.DeAngelo, H., & DeAngelo, L. (2007). Capital Structure, Payout Policy, and Financial Flexibility. Marshall School of Business Working Paper No. FBE 02-06. AvailableatSSRN:https://ssrn.com/abstract=916093orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.916093.

26.Demerjian, P. R., Lev, B., lewis, M. F. & Mcvay, S. E. (2013). Managerial ability and earning qulity. The Accounting Riview, 88 (2): 463-498.

27.Demerjian, P., Lev, B., & Mc Vay, S. (2012). Quantifying Management Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science, 58 (7): 1229-1248.

28.Denis, D., & Denis, D. (1995). Causes of Financial Distress Following Leveraged Recapitalizations. Journal of Financial Economics, 37 (2): 129-157.

29.Faulkender, M., & Wang, R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash. Journal of Finance, 61 (4): 1957–1990.

30.Gamba, A., & Triantis, A. (2008). The value of financial flexibility. Journal of Finance, 63 (5): 2263–2296.

31.Gilbert, L. R., K. Menon., & K. B. Schwartz .(1990). Predicting Bankruptcy for Firms in Financial Distress.  Journal of Business Finance and Accounting, 17 (1): 161-171.

32.Graham, J., Harvey, C., & Rajgopal, S. (2011). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (3): 3-73.

33.Hambrick, D. C., & Mason, P. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers.  Academy of Management Review, 9 (2):193−206.

34.Jensen, M. (1986). Agency Costs Of Free Cash Flow, Corporate Financing and Takeovers.  American Economic Review, 76 (2): 323–329.

35.Lau, A. (1987). A Five-Stage Financial Distress Prediction Model. Journal of Accounting Research, 25 (1): 127-138.

36.Lee, CH., Wang, CH., Chiu, W. & Tien, T. (2018). Managerial ability and corporate investment opportunity. Internatianal Review of Finanacial Analysis. 57 (): 65-76.

37.Leverty, J., & M, Grace. (2012). Dupes or incompetents? An examination of management’s impact on firm distress. The Journal of Risk and Insurance. 79(3): 751-783.

38.Lopez, C., Sanfilippo, S., & Torre, B. (2015). Investment Decisions of Companies in Financial Distress. Business Research Quartely. 18 (3): 174-187.

39.Marchica, M. T., & Mura, R. (2010). Financial flexibility, investment ability, and firm value: Evidence from firms with spare debt capacity. Financial Management, 39 (4): 1339-1368.

40.Molina, C. A., & Preve, L. A. (2009). Trade receivables policy of distressed firms and its effect on the costs of financial distress. Financial Management, 38(3): 663-686.

41.Molina, C. A., & Preve, L. A. (2012). An Empirical Analysis of the Effect of Financial Distress on Trade Credit. Financial Management, 41 (1): 187-205.

42.Opler, T., & Titman, S. (1994). Financial Distress and Corporate Performance. The Journal of Finance, 49 (3): 1015-1040.

43.Outecheva, N. (2007). Corporate financial distress: An empirical analyze of distress risk. Ph.D dissertation, University of st. Gallen, Switzerland.

44.Rapp, M, S., Schmid, T., & Urbon, D. (2014). The Value of Financial Flexibility and Corporate Financial Policy. Journal Corporate Finance. 29(2): 288-302.

45.Rosner, R. L. (2003). Earnings manipulation in failingfirms. Contemporary Accounting Research, 20 (2): 361– 408.

46.Ward, T. J., & B. P. Foster. (1996). An Empirical Analysis of Thomas’s Financial Accounting Allocation Fallacy Theory in a Financial Distress Context. Accounting and Business Research, 26 (2): 137-152.

47.Ward, T. J., & B. P. Foster. (1997). A Note on Selecting a Response Measure for Financial Distress. Journal of Business Finance and Accounting, 24 (6): 869-879.

48.Witzel, M. (2002). A Short History of Efficiency. Bussiness Strategy Review, 13 (4): 38-47.