رابطه محافظه کاری با استراتژی‌های حسابرسان به منظور مواجهه با ریسک صاحبکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و مدرس دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی-- دانشگاه بوعلی سینا -گروه حسابداری

3 مدرس حق التدریس دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

محافظه‌کاری حسابداری صاحبکار یکی از عواملی است که بر ریسک پروژه حسابرسی تاثیر می‌گذارد. حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، استراتژی‌های گوناگونی را اتخاذ می‌نمایند. برای آزمون رابطه محافظه‌کاری حسابداری صاحبکار با بکارگیری استراتژی‌های مختلف توسط حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، داده‌های 136 شرکت (680 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1393 جمع‌آوری شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و با بکارگیری داده‌های ترکیبی و رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که محافظه‌کاری صاحبکار، حق‌الزحمه حسابرسی را کاهش داده و بین محافظه‌کاری مشروط صاحبکار و صدور اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت حسابرس رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین محافظه‌کاری مشروط صاحبکار و تناوب تغییر حسابرس رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین یافته‌های پژوهش نشان داد که حسابرسان برای صاحبکاران دارای محافظه‌کاری حسابداری بالاتر، به صورت معناداری حق‌الزحمه حسابرسی کمتر، ارائه کمتر اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت و همچنین دارای تناوب تغییر کمتری می‌باشند و این موضوع در راستای این دیدگاه می‌باشد که محافظه‌کاری حسابداری صاحبکار، ریسک پروژه حسابرسی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of conservatism with the auditor's strategies to deal with the client risk

نویسندگان [English]

 • Mostafa Abdi 1
 • hasan zalaghi 2
 • Mehdi kazemi Olum 3
1 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Management & Accounting, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Prof, Faculty of Economic and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Ph.D. Student in Accounting, Faculty of Management & Accounting, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Client accounting conservatism is one of the factors that affect the audit project risk. Auditors can use a variety of strategies to deal with the client risks. In order to test the client conservative accounting relationship on using different strategies by the auditors to address the Client risk, the data of 136 companies (680 observations) listed in Tehran Stock Exchange during the years 2010-2014 were collected. Research hypotheses have been tested using multiple regression, panel data, and logistic regression. The results show that the client accounting conservatism reduces the audit fees and there is an inverse and significance relationship between the client conditional conservatism and the issuance of the auditor's going concern opinion. There is also an inverse and significance relationship between the inverse and significance and the auditors resign. In other words, the more client conservatism accounting is, the less auditor resigns. Therefore, the findings of the research showed that auditors have significantly charge fewer audit fees for, issue less going concern opinion, and less change frequency, which is consistent with the view that accounting conservatism reduces audit project risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditor change
 • Audit engagement risk
 • Audit fees
 • Auditor opinion
 • Conservatism
 

1. آقابیک‌زاده، مهدی، فروغی، داریوش و دستگیر، محسن. (1396). تاثیر محافطه‌کاری و تاخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان‌دوره‌ای و پیش‌بینی سودهای سالانه بر واکنش بازار سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (2): 173-196.

2. بنی‌مهد، بهمن و فلاح‌میرعباسی، سید سلمان. (1389). رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری با تغییر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 2 (7): 95-120.

3. بنی‌مهد، بهمن، عربی، مهدی و حسن‌پور، شیوا. (1395). اشتباهات رایج در پژوهش‌های تجربی حسابداری. دانش حسابداری مالی، 3 (1): 21-45.

4. حساس یگانه، یحیی، حسنی القار، مسعود و مرفوع، محمد. (1394). بیش اطمینانی مدیریت و حق‌الزحمه حسابرسی، بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، 22 (3): 363-384.

5. خواجوی، شکرالله و ابراهیمی، مهرداد. (1394). کیفیت حسابرسی و محافظه‌کاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 7 (27): 4-19.

6. رضازاده، جواد و آزاد، عبداله. (1387). رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، 15 (54): 63-80.

7. شهبازی، مجید و مشایخی، بیتا. (1393). بررسی رابطه نسبت بدهی، هزینه سرمایه و محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی. دانش حسابداری، 5 (16): 33-54.

8. قدیم‌پور، جواد و دستگیر، محسن. (1395). بررسی تاثیر عوامل ریسک دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمه حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 8 (30): 37-54.

9. کردستانی، غلامرضا و ایرانشاهی، محمد. (1391). تاثیر محافظه‌کاری بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام. دانش حسابرسی، 12 (46): 18-33.

 1. کردستانی، غلامرضا و خاتمی، زینت. (1395). بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه‌کارانه با ریسک سقوط قیمت سهام. دانش حسابداری مالی، 3 (2): 109-130.
 2. کرمی، غلامرضا و بذرافشان، آمنه. (1388). بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و گزارشگری سودهای محافظه‌کارانه در بورس اوراق بهادار تهران، فصل‌نامه بورس اوراق بهادار، 2 (7): 55-80.
 3. مرادی، محمد، اصولیان، محمد و نوروزی، محمد. (1393). اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود با تاکید بر ابهام در تداوم فعالیت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (3): 313-328.
 

 1. Ahmed, A., and Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51 (1):1–30.
 2. Barth, M., Landsman, W., Ravel, V., and Wang, S. (2013). Conservatism and the Information Content of Earnings. Working paper, StanfordUniversity and The University of North Carolina.
 3. Black,j, Chen, j and Cussatt, M. (2017) The Association between SFAS No. 157 Fair Value Hierarchy Information and Conditional Accounting Conservatism. The Accounting Review In-Press.
 4. Chen, K. C. W., and Church, B. (1992). Default on debt obligations and the issuance of going concern opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 11 (2): 30–49.
 5. Chen, L. C., Folsom, D, M., Paek, W., and Sami, H. (2014). Accounting conservatism, earnings persistence, and pricing multiples on earnings. Accounting Horizons, 28 (2): 233–260.
 6. Davis, L. R., Ricchiute, D, N., and Trompeter, G. (1993). Audit effort, audit fees, and the provision of nonaudit services to audit clients. The Accounting Review, 68: 135–150.
 7. Dechow, P. M., Ge, W., Larson, G., and Sloan, R. (2011). Predicting material accounting misstatements. Contemporary Accounting Research, 28 (1): 17–82.
 8. DeFond, M. L., and Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58: 275–326.
 9. DeFond, M. L.,Chee, Y, L and Zaang, Y. (2016). Client Conservatism and Auditor-Client Contracting. The Accounting Review, 90(1): 69–98.
 10. Dichev, I., and Tang, V, W. (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 years. The Accounting Review, 83 (6): 1425–1460.
 11. Ettredge, M., Huang, Y., and Zhang, W. (2012). Earnings restatements and differential timeliness of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 53 (3): 489–503.
 12. Francis, J. R., and Krishnan, J. (1999). Accounting accruals and auditor reporting conservatism. Contemporary Accounting Research, 16 (1): 135–165.
 13. Gao, Y., and Gu, Z. (2014). Bond Rating Accuracy and Timely Loss Recognition in Earnings. Working paper, University of Minnesota.
 14. Garsia, O, B., Gore, P, and Pope, P, F. (2007). Audit fees, non-audit fees and the conditional conservatism of earnings. http://www.ssrn.com.
 15. Gigler, F., Kanodia, C., Sapra, H., and Venugopalan, R. (2009). Accounting conservatism and the efficiency of debt contracts. Journal of Accounting Research, 47 (3): 767–797.
 16. Goh, B. W., and Li, D. 2011. Internal controls and conditional conservatism. The Accounting Review, 86 (3): 975–1005.
 17. Heflin, F., Hsu, C., and Jin, Q. (2015). Accounting conservatism and street earnings. Review of Accounting Studies, 20 (2): 674–709.
 18. Hennes, K. M., Leone, A, J., and Miller, B, p. (2014). Determinants and market consequences of auditor dismissals after accounting restatements. The Accounting Review, 89 (3): 1051–1082.
 19. Hillegeist, S. A. (1999). Financial reporting and auditing under alternative damage appointment rules. The Accounting Review, 74 (3): 347– 369.
 20. Johnstone, K. M., and Bedard, J, C. (2004). Earnings manipulation risk, corporate governance risk, and auditors’ planning and pricing decisions. The Accounting Review, 78 (4): 1003–1025.
 21. Kaplan, S., and Williams, D. (2013). Do going concern audit reports protect auditors from litigation? A simultaneous equations approach. The Accounting Review, 88 (1): 199–232.
 22. Khan, M., and Watts, R. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48: 132–150.
 23. Kida, T. (1980). An investigation into auditors’ continuity and related qualification judgments. Journal of Accounting Research, 18 (2): 506–523.
 24. Kim, J.B., and Zhang, L. (2014). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm-level evidence. Contemporary Accounting Research (forthcoming), Availale at: http://ssrn.com: 1-66
 25. Kim, Y., and Park, M, S. (2014). Real activities manipulation and auditors’ client retention decisions.The Accounting Review, 89 (1): 367–401.
 26. Kothari, S. P., S. Shu, and P. D. Wysocki. 2009. Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research 47 (1): 241–276.
 27. Krishnan, J. (1994). Auditor Switching and conservatism. The Accounting Review, 69(1): 200-215.
 28. LaFond, R., and Watts, R. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83 (2): 447–478.
 29. Lara, J. M. G., Osma, B., and Penalva, F. (2009). Accounting conservatism and corporate governance. Review of Accounting Studies, 14: 161–201.
 30. Lee, H., Li, X., and Sami, H. (2015). Conditional conservatism and audit fees. Accounting Horizons, 29 (1): 83–113.
 31. Palmrose, Z.V. (1997). Audit litigation research: Do the merits matter? An assessment and directions for future research. Journal of Accounting and Public Policy, 16: 355–378.
 32. Seetharaman, A., Gul, F., and Lynn, S. (2002). Litigation risk and audit fees: Evidence from U.K. firms crosslisted on U.S. markets. Journal of Accounting & Economics, 33 (1): 91–115.
 33. Shu, S. (2000). Auditor resignations: Clientele effects and legal liability. Journal of Accounting and Economics, 29: 173–205.
 34. Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services:Theory and evidence. Journal of Accounting Research, 18: 161-190.
 35. Stice, J. (1991). Using financial and market information to identify pre-engagement factors associated with lawsuits against auditors. The Accounting Review, 66: 516–553.
 36. Suijs, J. (2008). On the value relevance of asymmetric financial reporting policies. Journal of Accounting Research, 46: 1297–1321.
 37. Venkataraman, R., Weber, J, P, and Willenborg, M. (2008). Litigation risk, audit quality, and audit fees: Evidence from Initial Public Offerings. The Accounting Review, 83 (5): 1315-1345.
 38. Watts, R. (2003). Conservatism in accounting, Part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17: 207–221.
 39. Watts, RL. And Zimmerman, J, L. (1986). PositiveAccounting  Theory.  Prentice-Hall  Inc,  Englewood Cliffs, N.J.
 40. Weber, J., Willenborg, M., and Zhang, J. (2008). Does auditor reputation matter? The case of KPMG Germany and ComROAD AG. Journal of Accounting Research, 46 (4): 941–972.