رابطه اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با توجه به‌ نقش تعدیل‌کننده شک و تردید حرفه‌ای)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه کار قزوین

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی با توجه به متغیر تعدیلی شک و تردید حرفه‌ای حسابرسی است. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 181 پرسشنامه جمع‌آوری شده از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می­باشد. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه آرمگا زارفر(2015) مورد استفاده قرار گرفت و برای پردازش داده‌ها نیز از آمار توصیفی و مدل انعکاسی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش، متغیر شک و تردید حرفه‌ای را به عنوان یک متغیر تعدیل‌گر و تاثیرگذار بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای و کیفیت حسابرسی، نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت اخلاق، در پژوهش حاضر به تدوین‌کنندگان برنامه‌های درسی در سیستم آموزش عالی کشور پیشنهاد می‌شود که موضوع اخلاق فردی و اخلاق حرفه‌ای را در برنامه‌های درسی خود بگنجانند. هم‌چنین به جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقاء سطح اخلاق حرفه‌ای حسابرسان در برنامه‌های آموزشی خود، آموزش اخلاق را در نظر بگیرند و نظارت بیشتری بر رعایت اخلاق حرفه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of ethics, experience and competency on audit quality (With auditors professional skepticism as a moderating variable)

نویسندگان [English]

  • ABBAS ALI DARYAEI 1
  • Akram Azizi 2
1 accounting department
2 Kar higher education institute
چکیده [English]

The main objective of this research is to explore the relationship between the audit quality and the ethics, experience and professional competence of auditors in relation to the variable of audit skepticism. The final sample used for this study includes 181 questionnaires collected by the auditors as an audit organization and others. In order to collect information, the Arumega Zarefar questionnaire (2015) was used and for data processing were used descriptive statistics and reflection model of structural equation based on variance. The results of research show that variable of audit skepticism as a moderating and influential variable between ethics, experience, professional competence and audit quality. Regarding the importance of ethics in the present study, curriculum developers in the higher education system of the country are recommended to integrate the subject of individual ethics and professional ethics in their curriculum. It is also suggested to the association of certified public accountants to consider moral education in their educational programs in order to raise the level of professional ethics of auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit skepticism
  • experience
  • professional ethic
  • professional competence
  • audit quality
 

1-   بنی مهد، بهمن، شیرزاد، بهرام، (1388). بررسی و تبین متغیرهای حسابداری با نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، شماره 2(3): 65-76.

2-   حساس یگانه، یحیی و جعفری، علی. (1384). عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی،  فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 3(10): 103-125.

3-   سعیدی گراغانی، مسلم و ناصری، احمد. (1396). تأثیر تیپ شخصیتی بر قضاوت حرفه‌ای حسابرس در تخصیص بودجه زمانی به حساب‌های حاوی برآورد، مجله حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(3):  ۱۶۹-184.

4-   صالحی، تابنده. (1394). رابطه اخلاق حرفه‌ای حسابرس و کیفیت حسابرسی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(3): 77-86.

5-   مجتهدزاده، ویدا و آقایی، پروین. (1383). عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 11(38): 53-76.

6-   مهدوی، غلامحسین، هوشمند، عبدالحمید. (1392). بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر رفتار حسابرس، دانش حسابرسی، 13(13): 107-127.

7-   مهام، کیهان. (1383). تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر قضاوت حرفه‌ای، حسابدار رسمی، شماره 3 :43-46.

8-   Arumega Zarefar. (2015). Paper of the Influence of Ethics ,Experience and competency toward the Quality of Auditing with Professional Auditor Skepticism as a Moderating Variable .3rd Global Conference on Business and Social Science 219: 828-832.

9-   Ball. (2009). Market and Political/Regulatory Perspectives on the Recent Accounting Scandals, Journal of Accounting Research، 47(2): 277–323.

10-    Bauwhede HV, Marleen Willekens.(2004). Evidence on (the lack of) Audit – quality. Differentiation in the Private Client Segment of the Belgian Audit Market, European Accounting Review, 13(3): 501 – 522.

11-    Carcello, J.V., Hermanson, R.H. and McGrath, N.T. (1992). Audit Quality Attributes: The Perceptions of Audit Partners, Preparers, and Financial Statement Users, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 11 (1): 1–15.

12-    Chuntao, Frank M. Song, and Sonia M. L. Wong. (2008). A continuous relation between audit firm size and audit opinions: Evidence from China, International Journal of Auditing 12 (2): 111-127.

13-    Clinch, G., Stokes, D.J. and Zhu, T. (2010). Audit Quality and Information Asymmetry Between Traders. Accounting and Finance, Forthcoming, Accounting & Finance, 52,35(3): 743-76.

14-    de las Heras, E., Cañibano, L. and Moreira, J.A. (2012). The Impact of the Spanish Financial Act (44|2002) on audit quality*/El impacto de la Ley Financiera (44|2002) en la calidad de auditoría, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 41(156):521-546.

15-    DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics, 3(3): 183-99.

16-    DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2-3), 275-326.

17-    DR. Wiwi Idawati SE.Ak.CA.(2015). Effect of Audit Rotation, Audit Fee and Auditor Competence to Motivation Auditor and Implications on Audit Quality (Case Study of Registered Public Accountant Firms at Bank Indonesia), Journal of Economics and Sustainable Development, (Paper) ISSN, 6(6): 2222-2855.

18-    Ghasemzadeh, A., Maleki, S., & Sharifi, L. (2016). The Mediating Role of Professional Ethics Regarding Intellectual capital, Organizational Learning and Knowledge Sharing. Journal of Medical Education Development, 9(22), 76-86.‏

19-    Hurtt et al. (2008). An Experimental Examination Of Professional Skepticism, Hankamer School of Business, pp1-38.

20-    Iman Sarwoko &, Sukrisno Agoesb (2014). An empirical analysis of auditor’s industry specialization, auditor’s independence and audit procedures on audit quality, Evidence from Indonesia. International Conference on Accounting. Procedia - Social and Behavioral Sciences  164: 271 – 281.

21-    Knechel, W.R, G.V. Krishnan, M. Pevzner, L.B. Shefchik & Velury, U. (2012). Audit Quality: Insights from the Academic Literature, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(1): 385-421.

22-    Listya Yuniastuti Rahmina, Sukrisno Agoes. (2014). Influence of auditor independence, audit tenure, and audit fee on audit quality of members of capital market accountant forum in Indonesia، International Conference on Accounting, Studies Procedia - Social and Behavioral Sciences  164: 324 – 331.

23-    Mansouri, A., Pirayesh, R., and Salehi, M. (2009). Audit competence and audit quality: Case in emerging economy, International Journal of Business and Management, 4(2):17-25.

24-    Olivia Furiady. Ratnawati Kurnia. (2015). The Effect of Work Experiences, Competency, Motivation, Accountability and Objectivity towards Audit Quality, Procedia - Social and Behavioral Sciences 211: 328 – 335.

25-    Pooya AR, Broumand E. (2013). Professional ethic in development of production process; from craft to mass production. Ethics in Science & Technology; 8(1): 51.

26-    Titman, S. and Trueman. B. (1986). Information quality and the valuation of new issues, Journal of Accounting and Economics, 8(2): 159-172.

27-    Zahmatkesh, S., & Rezazadeh, J. (2017). The effect of auditor features on audit quality. Tékhne, 15(2), 79-87.