شواهدی از تاثیر جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده­های سالانه شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می­شود که ورود یا خروج جریان­های نقدی غیرعملیاتی عمده، که با رخدادهای شرکتی مانند عرضه عمومی اولیه یا رخدادهای تامین مالی و سرمایه­گذاری همبسته است، احتمالا به دلیل تاثیر بر درجه تحمل ریسک، باعث تغییر در سیاست مدیریت سرمایه در گردش و متعاقبا افزایش یا کاهش در میزان سرمایه­گذاری در سرمایه در گردش می­شود. مطابق یافته­های تحقیق، این تغییر می­تواند به صورت مستقل از شوک­های فروش باعث تغییر اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش شود و نتیجتا، عدم کنترل آن در مدل­های تعهدی، باعث بیش­نمایی یا کم­نمایی اقلام تعهدی غیرعادی، به ویژه در آزمون­های کشف مدیریت سود حول رخدادهای شرکتی، می­گردد. شواهد حاصل از شبیه­سازی مونت کارلویی خطای نوع اول نشان می­دهند که مدل­های تعهدی مورد بررسی، میزان اقلام تعهدی غیرعادی را برای نمونه­های تصادفی از دهک پایین و بالای تغییر جریان­های نقدی غیرعملیاتی به ترتیب کم­نمایی و بیش­نمایی می­کنند. به دلیل همبستگی جریان­های نقدی غیرعملیاتی با متغیرهای جداکننده در مطالعات کشف مدیریت سود حول رخدادهای شرکتی، یافته فوق می­تواند نشان دهد که احتمالا بینخطای اندازه­گیری سنجه اقلام تعهدی غیرعادی و متغیرهای جداکننده یک همبستگی وجود دارد و لذا نتایج این تحقیقات، در صورت عدم کنترل این همبستگی، دارای تورش است. این تحقیق، ضرورت کنترل تاثیر جریان­های نقدی غیرعملیاتی بر تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش را در تحقیقات کشف مدیریت سود، به ویژه حول رخدادهای شرکتی، برجسته می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidence for effects of non-operating cash flows on working capital management policy and its econometric consequences for accrual models

نویسندگان [English]

  • Arash Ghorbani
  • Mohammad Hossein Vadiei Nowghabi
Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this paper, using a sample including 2642 observations of 2001-2016 annual data of firms listed in TSE, we provide evidence that working capital management policy bears a change following large inflows or outflows of non-operating cash that are correlated with corporate events like IPOs or financing and investing events and predicted to affect firm’s bearable risk of investment in working capital. The research findings show that, because of the ensuing increase/decrease in investment in working capital, this change is likely to cause a change in working capital accruals independent of shock to sales and, consequently, given that its effect are uncontrolled, accruals models tend to overstate or understate abnormal accruals, especially in earnings management detection tests around corporate events. The results of Monte Carlo simulations of type I error show that the examined accrual models understate (overstate) the level of estimated abnormal accruals when applied to random samples of observations with extreme negative (positive) changes in current non-operating cash flows. Since there are correlations between the non-operating cash flows and partitioning variables used in earnings management studies around corporate events, our findings suggests that it is likely that there are correlation between measurement error in the estimate of abnormal accruals proxy and portioning variables, and, as a consequence, the results of such tests may not be unbiased. The study highlights the need for a control of non-operating cash flows effects on working capital management, especially in empirical tests for detection of earnings manipulations around corporate events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accrual models
  • investment in working capital
  • non-operating cash flows
 

1. امامی، مریم السادات؛ فرید، داریوش. (1395). سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی، 8(4): 1-16.

2. دولو، مریم؛ محمودی، مسعود. (1395). مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدویت‌های تامین مالی، دانش حسابداری مالی، 3(4): 107-130.

 

3. Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness, Journal of Accounting and Economics, 39(1): 83–128.

4. Ball, R., and L., Shivakumar. (2008). Earnings Quality at Initial Public Offerings, Journal of Accounting and Economics 45: 324–49.

5. Chen, S., Thomas, J. & Zhang, F. (2016). Spring-loading future performance when no one is looking? Earnings and cash flow management around acquisitions, Review of Accounting Studies, 21(4): 1081–1115.

6. Collins, D. W., Pungaliya, R. S., & Vijh, A. M. (2014). The effects of firm growth and model specification choices on tests of earnings management, Available at http://ssrn.com/abstract=1823835.

7. Dechow, P. M., A.P. Hutton, J. H. Kim, and R. G. Sloan. (2012). Detecting earnings management: A new approach,. Journal of Accounting Research 50(2): 275–334.

8. Dechow, P. M., R. G. Sloan, and A. P. Sweeney. (1995). Detecting earnings management, The Accounting Review 70: 193–225.

9. Dechow, P., Kothari, S., Watts, R. (1998). The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting & Economics, 25: 133–168.

10. Fairfield, P.M., Whisenant, J.S., Yohn, T.L. (2003). Accrued earnings and growth: implications for future earnings performance and market mispricing, The Accounting Review 78, 353–371.

11. Gao, SH., Meng, Q., Chan, K., Wu, W. (2017). Earnings management before IPOs: Are institutional investors misled?, In Journal of Empirical Finance,(42), 90-108.

12. García-Teruel, P., & Martinez-Solano, P. (2007). Effects of working capital management on SME profitability, International Journal of managerial finance, 3(2): 164-177.

13. Hansen, G. A. (1999). Bias and Measurement Error in Discretionary Accrual Models, Working paper.

14. Kruingiger, H. (1995). Investment, R&D, and the financing decisions of the firm, PhD thesis, Maastricht, https://www.merit.unu.edu/training/theses/kruiniger_hugo.pdf.

15. Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, Journal of Accounting and Economics 7: 85–107.

16. Hribar, P., and D. Collins. (2002). Errors in estimating accruals: Implications for empirical research, Journal of Accounting Research 40(1): 105–134.

17. Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations, Journal of Accounting Research 29: 193–228.

18. Kothari, S. P., A. J. Leone, and C. Wasley. (2005). Performance matched discretionary accrual measures, Journal of Accounting and Economics 39: 163–197.

19. Lawrence, A., Sloan, R. G., & Sun, Y. (2017). Why are losses less persistent than profits? Curtailment versus conservatism. Management Science.

20. Li, L. Y., Zhu, W. (2015).  Behavior of Accrual Management and Performance of Discretionary Accrual Proxies, University of Illinois, Working paper.

21. McNichols, M. F., and G. P. Wilson.(1988). Evidence of Earnings Management from the Provision for Bad Debts, Journal of Accounting Research, 26: 1–31.

22. McNichols, M. F. (2000). Research design issues in earnings management studies, Journal of Accounting and Public Policy 19 (4-5): 313–45.

23. McNichols, M. F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77: 61−69.

24. Ronen, J., and Yaari, V. (2008). Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. New York: Springer.

25. Shan, Y., Taylor, S., and T. Walter. (2012). Earnings Management or Measurement Error? The Effect of External Financing on Unexpected Accruals, Working Paper.

26. Shin, H. H., L. Soenen. (1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability, Financial Practice and Education 8: 37-45.

27. Smith, K. (1980). Profitability Versus Liquidity Tradeoffs in Working Capital Management, in Readings on the Management of Working Capital. Ed. K. V. Smith, St. Paul, West Publishing Company: 549-562.

28. Teoh, S. H., I. Welch, and T. J. Wong. (1998). Earnings management and the post-issue performance of seasoned equity offerings, Journal of Financial Economics (October) 50: 63–99.

29. Premti, A. (2013). Earnings Management Prior to Initial Public Offerings and Its Effect on Firm Performance: International Evidence, International Journal of Financial Research, 4(3), doi:10.5430/ijfr.v4n3p10.