نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف اینپژوهش، بررسی رویکرد اخلاقی سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در انتشار مقاله در نشریه‌های خودی است. در این پژوهش، پس از بررسی کمّی و دسته‌بندی مقاله‌های منتشر شده در دوره زمانی پنج ساله 1391- 1395 به روش آرشیوی، از رویکرد علم‌سنجی1 استفاده شده است. همچنین، رقم 15 درصد، به عنوان معیار بررسی در نظر گرفته شده است، زیرا بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط، نباید بیش از 15 درصد مقاله‌های هر شماره، به گردانندگان نشریه اختصاص داشته باشد. در بررسی فرضیه‌های پژوهش نیز پس از بررسی نرمال بودن داده‌ها، از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، کای‌دو و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری، تعداد مقاله‌های منتشر شده از سردبیران و اعضای هیئت تحریریه در نشریه‌های خودی، کمتر از معیار 15 درصد نبوده و تعداد مقاله‌های منتشر شده از سردبیران در نشریه‌های خودی نیز کمتر از میانگین ارزشی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی نیست. همچنین، سایر یافته‌ها نشان داد که بین میزان مقاله‌های منتشر شده از سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در نشریه‌های خودی و تعداد مقاله‌های سردبیران در نشریه خودی، از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد. افزون بر آن، سن، جنسیت و رتبه علمی سردبیران تأثیر معناداری بر انتشار مقاله‌های آنان در نشریه خودی ندارد.اینیافته‌ها بیانگر این مطلب است که سردبیران، اعضای هیئت تحریریه و مسئولان بخش‌های مربوطه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، باید توجه بیشتری به مساله انتشار مقاله در نشریه خودی نموده تا بتوان افزون بر گسترش علمی رشته، شاهد رعایت امانت‌داری و رعایت اخلاق حرفه‌ای در آن‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Ethical Approach of Chief Editors And Members of the Editorial Board of Scientific and Research Journal of Accounting in the Publication of the Article in the Own Magazine

نویسندگان [English]

 • Hossein Fakhari 1
 • Hossein Rajabdorri 2

1 Associate Professor and Faculty Member of university of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Accounting Ph.D. Student and Member of Young Researchers and Elite Club, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the ethical approach of editors and the editorial staff of the scientific-research journal of accounting approved by the Ministry of Science, Research and Technology in publishing an article in its own publications. In this research, using a scientometric approach, after quantitative study and categorization of articles published in the period of five years 2012-2016, the archival method was used. Also, the figure of 15% was considered as the benchmark for review, because according to the relevant regulations, not more than 15% of the articles of each issue should be allocated to the publishers. In analyzing the hypotheses of the research, after examining the normality of the data, one-sample T-test, Chi-square and multiple regression tests were used in SPSS software. The findings of the study showed that the number of articles published by editors and editorial staff in the journals is not less than the 15% benchmark. Also, the number of articles published by editors in their own magazines is less than the average. Other findings also showed that there is no statistically significant difference between a number of articles published by the editor and the editorial staff in their own publications and the number of articles by the editors of their own publications. There is also no significant relationship between age, gender and academic rank of editors and their use of articles in their own publications. The findings of the research showed that the editors, the editorial staff and the officials of the relevant departments in the Ministry of Science, Research and Technology should pay more attention to publishing the article in their own publications so that, in addition to the scientific development of the field, they can observe trustworthiness and observance Professionalism was in them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • Chief Editor
 • Accounting
 • Journal

 

1. اعتمادی، حسین؛ دیانتی­دیلمی، زهرا. (1388). تاثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها، اخلاق در علوم و فناوری، 4 (12): 11- 20.

2. آیین­نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور. (1386). وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3. پاریاد، رحمان؛ ملکی، بهزاد. (1387). جایگاه کشورهای جهان سوم در انتشار تولیدات علمی جهان (مطالعه موردی: کشور جمهوری اسلامی ایران)، تهران، کنگره ملی علوم انسانی، مرکز مطالعات فرهنگی و علوم انسانی. 109-131.

4. حری، عباس. (1391). اخلاق انتشارات علمی، شیراز، انتشارات تخت جمشید.

5. حساس­یگانه، یحیی؛ کاظم­پور، احسان. (1392). رابطه سطح مهارت حسابرسان با حساسیت و قضاوت اخلاقی، پژوهش‌های تجربی حسابداری: 3 (10): 53-70.

6. دازه، نوشین؛ گرکز، منصور. (1394). رابطه بین استدلال اخلاقی، طرز تفکر، نیت و تمایل اخلاقی حسابداران رسمی، اخلاق در علوم و فناوری: 1 (10): 115- 140.

7. رجب­دری، حسین و روستا­میمندی، اعظم. (1394). بررسی کمی نشریه­های حوزه حسابداری و مالی در کشور، حسابرس: 76: 116- 123.

8. رحیمی، فروغ؛ علی­نژاد، فاطمه؛ کهندل­جهرمی، مرضیه؛ میرحق­جو، سعیده. (1395). رویکرد اخلاقی سردبیران و سهم آن­ها از انتشار مقالات در نشریه خودی، اخلاق در علوم و فناوری: 11 (1): 51- 62.

9. رهنما، اکبر؛ میرزامحمدی، محمدحسن؛ بیجنوند، فرامرز. (1392). بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد، پژوهش­های آموزش و یادگیری: 20 (3): 257- 288.

 1. سرلک، نرگس. (1387). اخلاق حسابداری، اخلاق در علوم و فنّاوری: 3 (1-2): صص 1- 12.
 2. سهیلی، فرامرز. (1390). ترسیم ساختار انتشارات علمی تولید شده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایگاه Web of science، مدیریت اطلاعات سلامت: 8 (6): 861- 871.
 3. صراطی­شیرازی، منصوره. (1391). اخلاق در پژوهش، شیراز، انتشارات تخت جمشید.
 4. طالب­نیا، قدرت­اله؛ رجب­دری، حسین؛ خانی­ذلان، امیررضا. (1396) پیش­بینی پاسخگویی در حسابداران رسمی بر مبنای اخلاق حرفه­ای، اخلاق در علوم و فناوری، پذیرفته شده و در انتظار انتشار.
 5. مقدم­متقی، امیر؛ قلیچ­پاسه، آشور؛ باوان­پوری، مسعود. (1395). بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی، لسان مبین: 8 (26): 129-145.
 6. نمازی، محمد؛ رجب­دری، حسین؛ روستا­میمندی، اعظم. (1396). بررسی تعداد و تحلیل­محتوای مقاله­های مرتبط با اخلاق حرفه­ای حسابداری در ایران، پیشرفت­های حسابداری: 9 (1): 157- 179.

 

 1. Agarwal, J., & Malloy, D.C. (2002). An Integrated Model of Ethical Decision- Making: A Proposed Pedagogical Framework for a Marketing Ethics Curriculum, Teaching Business Ethics: 6: 245-268.
 2. Barnett, T., & Valentine, S. (2004). Issue contingencies and marketers' recognition of ethical issues, ethical judgments and behavioral intentions, Journal of Business Research, 57(4), 338-346.
 3. COPE (2011). A Short guide to ethical editing for new editors, Available at: http://publicationethics. org /files/ short%20guide% 20to%20 ethical%20 editing%20for%20new%20editors.pdf. Accessed: 12 may 2016.
 4. Dellaportas, S., & Davenport, L. (2008). Reflections on the public interest in accounting, Critical Perspectives on Accounting: 19: 1080-1098.
 5. Jinseok, S., Chun, C., Nam, J., & Min Soo, K. (2013). How does corporate ethics contribute to firm financial performance? The mediating role of collective organizational commitment and organizational citizenship behavior, Journal of Management: 23, (8): 853- 877.
 6. Keller, A.C., Smith, K.T. & Smith, L.M. (2007). Do gender, level of education, religiosity, and work experience affect the ethical decision-making of US accountants?, Critical Perspectives onAccounting, 18, (3): 299-314.
 7. Liyanapathirana, N., & Samkin, G. (2014). Towards an Integrated Ethical Decision Making Model for the Accounting Profession: A Developing Country, Sri Lanka, Auckland Region Accounting Programme.
 8. Marzuki, M., Subramaniam, N., Barry, J., Cooper, S. (2017). Accounting academics’ teaching self-efficacy and ethics integration in accounting courses: A Malaysian study, Asian Review of Accounting: 25, (1):148-170.
 9. Mele D. (2005). Ethical Education in Accounting: Integrating Rules, Values and Virtues, Journal of Business Ethics: 57(1), 97-109.
 10. Shawver, T.J. & Clements, L.H. (2015). Are There Gender Differences When Professional Accountants Evaluate Moral Intensity for Earnings Management?, Journal of Business Ethics: 131: 557-556.