بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه‌های مالکانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری/ دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه حسابداری / دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری/ دانشگاه تهران

چکیده

پیشنه تحقیقات حاکی از اثر دوسویه انگیزه‌های مالکانه بر مدیریت سود است. در صورتی که راهبری شرکتی قوی باشد، انگیزه‌های مالکانه باعث همسوسازی انگیزه‌های مدیریت و مالکان می‌گردد؛ در غیراین‌صورت (ضعیف بودن راهبری شرکتی) انگیزه‌های مالکانه سبب بروز مدیریت سود می‌شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه‌های مالکانه می‌باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون چندگانه اثرات شدت و ضعف راهبری شرکتی، "نسبت پاداش هر سال-شرکت به هر سال-صنعت" و نیز اثر متقابل انگیزه‌های مالکانه و راهبری شرکتی بر مدیریت سود واقعی برآورد می‌گردد. نمونه آماری پژوهش شامل 160 سال-شرکت بین سال‌های 1388 تا 1393 می‌باشد؛ که با استفاده از روش حذف سیستماتیک از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است.
نتایج حاکی از آن است که زمانی که نظارت‌ها بیشتر و راهبری شرکتی قوی‌تر باشد، ارائه تخفیفات و فروش مدت‌دار جهت تغییر فرآیند عملیات عادی فروش و همچنین کاهش مخارج تحقیق و توسعه جهت افزایش سود جاری (نسبت به زمانی که چنین مکانیزم‌هایی برقرار نیست)محدودتر می‌گردد. همچنین کاهش شدت نظارت، منجر به رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت و افزایش در سطح فروش از طریق دستکاری میزان تخفیفات و شرایط اعتباری فروش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of corporate governance on relationship between equity incentives and earnings managemen

نویسنده [English]

  • Ali Rezaei Harandi 3
چکیده [English]

Literature review of the research suggests that equity incentives have mutual effect on earnings management. If corporate governance is strong, equity incentives will caused alignment in equity and management incentives; but if corporate governance is weak, equity incentives will caused earnings management. According to this, the main objective of this research is evaluating the effect of corporate governance on the relationship between earnings management and equity incentives. For this purpose, using multiple regression, the effects of strength and weakness of corporate governance, the ratio of each company-year bonuses to each industry-year bonuses, and Interaction of equity incentives and corporate governance on the real earnings management have been estimated. The sample of research consisted of 160-year-Company between the years 1388 to 1393, that have been selected by using systematic elimination from the companies listed on the Tehran Stock Exchange.
The results showed that when supervision is high and corporate governance is strong, providing discount, deferred sales to change the normal operation of sales and reduce research and development (R&D) expenditure to increase sales and profit (compared to when such mechanism are not established) are limited in throughput. Reducing the severity of monitoring, leading to opportunistic behavior of management and it increase the level of sales through manipulation the discount rates of sales and credit conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • equity incentives
  • earnings managemen