تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم‌تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

عدم‌تقارن اطلاعاتی به عنوان یکی از پدیده‌های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از محققان را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای آن شامل جریان‌های نقدی واقلام تعهدی بر عدم‌تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 85 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1393 می‌باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد قابلیت مقایسه سود تأثیری بر عدم‌تقارن اطلاعاتی ندارد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق حاکی از این است که قابلیت مقایسه جریان‌های نقدی و قابلیت مقایسه اقلام تعهدی نیز بر عدم‌تقارن اطلاعاتی تأثیری ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد در بازار سرمایه ایران و در تحلیل صورت‌های مالی ویژگی قابلیت مقایسه هنوز از جایگاه لازم در تصمیم گیری سرمایه‌‌گذاران برخوردار نیست و عوامل دیگری شکل دهنده رفتار فعالان بازار سرمایه است. بدین ترتیب تهیه گزارشاتی جهت تسهیل امر مقایسه سود از یک سو و آموزش فعالان بازار در راستای درک اهمیت و استفاده از این  ویژگی کیفی از سوی دیگر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Earnings Comparability and Cash Flows and Accruals Components on Information Asymmetry

نویسنده [English]

  • Alieh Ghorbani 1
1 Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The information asymmetry, as one of the observed phenomena in capital market, has prompted many researchers to look for its causes. The purpose of this research is to examine the effect of earnings comparability and it’s components including the cash flows and accruals on information asymmetry in Tehran Stock Exchange (TSE). The statistical sample of study which has been selected by systematic election comprised of 85 firms listed in TSE during 2002-2015. The method of this study is descriptive- correlation. Multivariate regression and pooled data have been used for testing research hypotheses. The findings show that earnings comparability had no effect on information asymmetry. Similarly, the other results suggest that cash flows comparability and accruals comparability have no effect on information asymmetry. It seems that earnings comparability is not important for investors’ decision making and another factor determine participants’ behavior in Iran capital market. Therefore, it is necessary to provide the reporting to facilitate earnings comparing and the other hand, educating the capital market participants to understand the importance of earnings comparability and use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparability Profit
  • Cash Flows Comparability
  • Accrual Comparability and Information Asymmetry