بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

2 عضو هیات علمی دانشگاه

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

یکی ازعواملی که ممکن است بر به موقع بودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تاثیرگذار باشد‌، پیچیدگی اطلاعات حسابداری است. با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت‌های حرفه­ای لازم را در تمام مراحل حسابرسی رعایت نمایند، زیرا وقوع اشتباه درحسابداری امری اجتناب ناپذیراست .این مقاله به بررسی پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی پرداخته است. در این پژوهش ابتدا پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر اساس مدل بسط داده شده ایزدی و همکاران(1393) اندازه­گیری شده است. و همچنین برای اندازه­گیری تخصص حسابرس در صنعت از مدل پالم رز (1986) بر اساس رویکرد بازار بهره گرفته شده.  برای آزمون فرضیات پژوهش، تعداد 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره  زمانی 1389 الی 1394 از طریق رگرسیون داده­های ترکیبی بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد پیچیدگی اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری بر مدت زمان تهیه صورت‌های مالی توسط شرکت‌ها ندارد ولی منجر به افزایش تاخیر در مدت زمان فرآیند حسابرسی می­گردد. از سوی دیگر تاخیر در ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سبب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می­گردد. تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیاری شناخته شده از کیفیت حسابرسی باعث کاهش مدت زمان فرآیند گزارش حسابرسی شده است. همچنین اثر تعاملی تخصص حسابرس و پیچیدگی اطلاعات حسابداری با تاخیر مدت زمان فرایند گزارش حسابرسی رابطه منفی معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complexity of accounting information on delay the audited financial statements and information asymmetry with emphasis on the role of audit quality

نویسندگان [English]

  • Allah karam salehi 1
  • Hossein jabatmakan 3
1 Azad University faculty member
2 University faculty member
3 Accounting PhD student at Azad University South Tehran
چکیده [English]

Abstract:One of the criteria that may affect the timeliness of reporting the audited financial statements is the complexity of accounting information. With increasing complexity of economic units, auditors should take the necessary steps to carry out the necessary professional careers at all stages of the audit, as it is impossible to make a mistake in events. This paper examines the complexity of accounting information delayed presentation of audited financial statements and information asymmetry with an emphasis on the role of audit quality. In this study, the complexity of accounting information has been measured based on the developed model of Izadi et al. (1393). And also used to measure the auditor's specialty in the industry from the Palm Rose model (1986) based on the market approach. To test the research hypotheses, 83 firms listed in Tehran Stock Exchange during the 2010 to 2015 period were investigated through a combination of data regression. The findings of the research show that the complexity of accounting information does not have a significant effect on the timeframe for the preparation of financial statements by companies, but leads to an increase in the delay in the audit process time. On the other hand, the delay in providing audited financial statements will increase the information asymmetry. The auditor's expertise in the industry as a well-known standard of audit quality reduces the length of the audit report process. Also, the interactive effect of auditor's specialty and the complexity of accounting information has a negative relationship with the delay in the audit report process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Complexity of accounting information
  • Delays in audit reports
  • Information asymmetry
  • audit quality