بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مالیات، مهم‌ترین درآمد دولت‌ها به شمار می‌رود که از دیرباز وصول می‌شده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش‌هایی است که پرداخت‌کنندگان مالیات می‌توانند به‌منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. در این تحقیق جهت بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات؛ متغیرهای کیفیت افشا، محدودیت مالی، محافظه‌کاری، پیش اطمینانی مدیریتی، تخصص حسابرس، رقابت بازار محصول و استقلال هیأت‌مدیره متغیرهای مستقل هستند و متغیر اجتناب از مالیات متغیر وابسته است. همچنین جهت بررسی تأثیر اجتناب از مالیات این متغیر نقش متغیر مستقل را خواهد داشت و متغیرهای بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش‌افزوده اقتصادی، ارزش شرکت و وجه نقد عملیاتی متغیر وابسته خواهند بود. برای این منظور، اطلاعات 103 شرکت درسال های 1390تا 1394 با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS3 و روش حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد کیفیت افشا، بیش اطمینانی مدیریتی، تخصص حسابرس، محدودیت مالی و اندازه شرکت بر اجتناب از مالیات اثر معنادار و مثبتی دارد. از طرفی رابطه معناداری بین رقابت بازار محصول، استقلال هیأت‌مدیره و محافظه‌کاری با اجتناب از مالیات مشاهده نشد. نتایج همچنین بیانگر آن است که اجتناب از مالیات بر بازده دارایی‌ها و ارزش‌افزوده اقتصادی اثر معناداری ندارد ولی بر بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت و وجه نقد عملیاتی اثر معنادار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Effective Factors on tax avoidance and its impact on Performance Evaluation Criteria using Structural Equation

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehrabanpour 1
  • seyed hesam vaghfi 3
  • parviz mamsalhi 3
1 Assistant Professor of Accounting, University Of Tehran
3 Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, I.R. of Iran.* **
چکیده [English]

Tax has long been collected as the most important source of government revenue. On the other hand, the companies have always been trying to pay less tax. Tax avoidance is one of the approaches taxpayers can use to reduce the amount of tax. This study intends to investigate and identify the factors affecting tax avoidance. Disclosure quality, financial constraints, conservation, managerial overconfidence, auditor expertise, product market competition and corporate governance are independent variables and tax avoidance is dependent variable. To evaluate the impact of tax avoidance, the variable was regarded as independent variable and return on assets, return on equity, economic value added, the value of the company and operating cash flow were dependent variables. For this purpose, the data of 103 companies were analyzed using the software SmartPLS3 and partial least square method in 2011-2015. The results showed that disclosure quality, managerial overconfidence, auditor expertise, financial constraints and firm size had a positive significant effect on tax avoidance. On the other hand, no relationship was observed between product market competition, corporate governance and conservation and tax avoidance. The results also indicated that tax avoidance had no significant effect on return on assets and economic value added, but a positive significant effect on return on equity, value of the company and operating cash flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax avoidance
  • measures of firm performance
  • Partial Least Squares
  • structural equation