نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

3 مربی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه همچنین اهمیت در نظر گرفتن واکنش افشا نسبت به کیفیت سود، حین تجزیه و تحلیل اثرات افشا بر هزینه سرمایه شرکت را بررسی می نماید. تعداد77 شرکت طی دوره زمانی 1377 الی1392با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین کیفیت سود و میزان افشا توسط شرکت ها رابطه مستقیم و معناداری برقرار است و شرکت‌های با کیفیت سود بالا (پایین) اقدام به افشای اطلاعات بیشتر(کمتر)ی می‌نمایند و تنها در صورت عدم توجه به متغیر های کنترلی مرتبط با ریسک، رابطه معناداری بین هزینه سرمایه و میزان افشای اختیاری صورت گرفته توسط شرکت‌ها برقراراست. همچنین با کنترل اثرات کیفیت سود، بین هزینه سرمایه و افشای اختیاری شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Earnings Quality, and Cost of Capital with Voluntary Disclosure

چکیده [English]

This study has investigated the relations between voluntary disclosure, earning quality and cost of capital in the companies accepted on the Tehran Stock Exchange (TSE). Also this study has demonstrated the importance of viewing voluntary disclosure as a response to earning quality during analyzing the disclosure effects to firms cost of capital. The 77 firms is selected during 1998-2013 by elimination sampling and the hypotheses is tested by the method of multi-variable linear regression. The results represent a significantly positive relation between earning quality and voluntary disclosure. Firms with better(worse) earnings quality have more (fewer) voluntary disclosures and there is the exist significantly relation between cost of capital and voluntary disclosure only if pay no attention to control variables linked to risk. Also we find there is no significant relation between the cost of capital and firms voluntary disclosure in the companies accepted on the Tehran Stock Exchange by controlling the earning quality effects

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary disclosure
  • Earnings quality
  • Accrual quality
  • cost of equity capital