بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه داشت وجه نقد با لحاظ شرایط محدودیت مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد

چکیده

وجوه نقد از عوامل مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. عوامل متعددی بر میزان نگه-داشت وجه نقد تاثیرگذار است. یکی از این عوامل اجتناب از پرداخت مالیات است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه‌داشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین به این موضوع پرداخته شده است که آیا در شرکت‌هایی که با محدودیت مالی روبرو هستند رابطه بین اجتناب از پراخت مالیات و میزان نگه‌داشت وجه نقد قوی‌تر است؟ معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجتناب از پرداخت مالیات و نگه‌داشت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر نتایج تحقیق نشان داد شرکت‌هایی که از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند، میزان وجه نقد بیشتری دارند. همچنین در شرکت‌هایی که با محدودیت مالی روبرو هستند، این رابطه قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Tax Avoidance and Cash Holding whit Considering the Financial Constraint Condition

چکیده [English]

Cash is critical and main factor in any economic unit. Several factors affect on the cash holding. One of these factors is tax avoidance policies. Therefore the main objective of this study Investigating the Relationship between Tax Avoidance and Cash Holding for companies at Tehran Stock Exchange (TSE), and also whether the Relationship between Tax Avoidance and Cash Holding for firms that face with financial constraint is stronger? The index that used to tax avoidance is difference between accounting profit and taxable profit. The study sample consists of 75 Firms listed in Tehran stock Exchange during the 2002 to 2012 and for testing the hypothesizes of this research, regression method and Ordinary Least Squares (OLS) technique was used for panel data. The results show that there is a significantly positive relation between corporate tax avoidance and cash holding. In other word the results show that firms that avoids to pay tax, have more cash. Also this relationship for firms that face with financial constraint is stronger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax avoidance
  • Cash Holding
  • Financial Constraint