بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شمال گروه حسابداری

3 کارشناس امور مالیاتی- اداره امور مالیات ساری

چکیده

نگهداشت وجه نقد با توجه به ماهیت سیال بودن آن می تواند نقش راهبردی در حصول اطمینان از توانایی شرکتها در شرایط عدم اطمینانی بازار داشته باشد. در این تحقیق، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها در محیطی با افزایش شدت رقابت در بازار محصول بررسی می گردد. بر همین این اساس، تعداد ۱۵۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که افزایش رقابت در بازار محصول تاثیر مثبتی بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها دارد. به عبارتی، افزایش شدت رقابت در بازار محصول تاثیر مثبتی بر ارزش گذاری بازار سرمایه از نگهداشت وجه نقد توسط شرکت ها به عمل می آید. همچنین، نتایج حاصل از بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول به تفکیک صنعت بر ارزش نگهداشت وجه نقد حاکی از آن است که در پنج صنعت ، میزان ماهیت رقابتی در بازار محصول بر ارزش اضافی خلق شده ناشی از نگهداشت وجه تاثیرگذار است. این یافته ها بیانگر اثر تعدیل کنندگی رقابت بازار محصول بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و بازده مازاد سهام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of intensity of product market competition on value of cash holdings

نویسندگان [English]

  • seyed roohollah taghavi 2
  • mehdi basheyri 3
چکیده [English]

Cash holding due to its liquid nature, can be a strategic role in ensuring the firm's ability to Uncertainty in the market. In this research investigate the value of cash holdings in an environment with increasing intensity of competition in the product market. Therefore this basis, 159 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1385 to 1392 as the sample have been analyze. The results of the data analysis show that the impact of increase in competition in the product market positively on value company's cash holdings. In other words, with increasing the intensity of product market competition, increases in cash holding by companies will lead to increased shareholder value. Also, the results show that effect of product market competition in the industry to separate the value of cash holdings and Reflects the impact of the competitive nature in product market of on surplus value created by cash holdings in six industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressive behavior rivals
  • predation hypothesis
  • pattern portfolio returns
  • Concentration in the industry