ارزیابی مدل شفافیت گزارشکری مالی پیشنهادی بر مبنای هزینه سرمایه سهام عادی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس عالی حسابداری ارزی بانک اقتصادنوین

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

چکیده

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده‌کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می-کند. اگر چه در متون تئوریک، نقش شفافیت به روشنی مشخص نگردیده است؛ اما بر اساس یک ارتباط بالقوه، می‌توان عنوان نمود که شفافیت، عدم اطمینان را در مورد ارزش ذاتی کاهش می‌دهد؛ بدین ترتیب انتظار می-رود؛ رابطه منفی بین هزینه سرمایه و شاخص شفافیت گزارشگری مالی وجود داشته باشد؛ و نیز انتظار داریم هر چه معیار شفافیت گزارشگری مالی شرکت شاخص مناسب‌تری برای اندازه‌گیری شفافیت باشد؛ این رابطه منفی بزرگ‌تر و معنادارتر باشد؛ در گام‌های پیشین این پژوهش کوشش شد تا جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی، مدلی جامع برحسب ویژگی‌های محیطی ایران ارائه ‌شود؛ در این گام سعی می‌شود؛ رابطه امتیاز شفافیت پیشنهادی و امتیاز افشای سازمان بورس با هزینه سرمایه سهام عادی مقایسه شود تا با توجه به مبانی تئوریک موجود، اعتبار این شاخص ارزیابی گردد. مدل شفافیت گزارشگری مالی جامع که با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق پیشنهاد و بر مبنای نظرات خُبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته؛ مشتمل بر عوامل اطلاعات افشاء شده به عموم، کیفیت اطلاعات، اطلاعات محرمانه و نیز عامل چهارمی است که شامل به موقع بودن افشاء، کیفیت حسابرس و میزان تامین منابع شرکت از محل بدهی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ مدل شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی در مقایسه با امتیاز افشای سازمان بورس اوراق بهادار رابطه منفی و معنادارتری با بازدهی مازاد بعدی و هزینه سرمایه مورد انتظار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the proposed transparency model of financial reporting based on the cost of capital of common share

نویسندگان [English]

  • mahnaz Molanazari 2
  • Gholamreza Soleimany Amiri 2
چکیده [English]

Transparency is the core of modern financial reporting and assist users in understanding the business unit stems. despite the importance of this concept, the general definition of it is not provided in the Literature. Several methods for the measurement of transparency used that result in different justifications.So we expected there be negative relationship between the cost of capital and transparency of financial reporting. Since transparency reduces uncertainty about the intrinsic value of firms so that it results in expected negative relationship between cost of capital and transparency of financial reporting. We expected more Comprehensive transparency model led to stronger test of the economic Consequences of transparency. Research findings show that the Comprehensive proposed transparency of financial reporting has significant negative correlation with subsequent excess returns and expected costs of capital. While the relationship between disclosure index of the The Securities and Exchange Organization with these variables is not significant.there are significant relationsheep between dimensions of Public disclosure information and Insider information and with subsequent excess returns and expected costs of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Transparency"
  • "Subsequent excess return"
  • " Expected cost of capital"