تأثیر درماندگی مالی و سهم بازار بر سیاست سرمایه در گردش در فضای رقابتی بازار.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری/دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجو/دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر درماندگی مالی و سهم بازار بر سیاست سرمایه در گردش با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار محصول شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، الگوهای رگرسیونی پژوهش بر پایۀ داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و با استفاده از اطلاعات 122 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1385 تا 1391 بررسی و آزمون شدند. بر این اساس، نتایج پژوهش نشان داد درماندگی مالی تأثیر معناداری بر سیاست سرمایه در گردش ندارد اما، سهم بازار رابطۀ منفی و معناداری با سرمایه در گردش مورد نیاز دارد. به بیان دیگر، شرکت هایی که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند، سیاست جسورانۀ سرمایه در گردش را در پیش می گیرند. افزون بر این، دیگر نتایج پژوهش حکایت از این دارد که فضای رقابتی موجود در بازار محصول تأثیری بر رابطۀ درماندگی مالی و سهم بازار با سیاست سرمایه در گردش ندارد. در واقع، می توان نتیجه گیری کرد که سیاست سرمایه در گردش شرکت ها تحت تأثیر فضای رقابتی موجود در بازار محصول آن ها قرار نمی گیرد و به این ترتیب، رقابت بازار نیز مانند درماندگی مالی عامل مهم و تأثیرگذاری بر اتخاذ سیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی به حساب نمی آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Distress and Market Share on Working Capital Policy with regard to Market Competition

نویسنده [English]

  • Nasrin Ghanavati 2
چکیده [English]

This study investigates the effect of financial distress and market share on working capital policy with regard to product market competition. For this purpose, the research regression models are examined based on panel data with fixed effects by using data from 122 companies listed on Tehran Stock Exchange for the period of 2007 to 2013. The results suggest that financial distress has an insignificant relationship with working capital requirement, but market share has a significant negative relationship with it. In other words, the firms with high market share will adopt working capital aggressive policy. Furthermore, other results reveal that product market competition does not have a significant effect on the relationship of financial distress and market share with working capital requirement. In fact, it can be concluded that working capital policy is not affected by product market competition. So, market competition like financial distress is not regarded as an important and effective factor on Iranian firm’s working capital policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Market Competition
  • Market Share
  • Working Capital Policy