ساختار سرمایه ، رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 موسسه آموزش عالی رجا قزوین

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت با توجه به رقابت در بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری شاخص جدیدی از رقابت به نام شاخص بون به همراه شاخصهای هرفیندال – هیرشمن ، شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت ، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 91 شرکت در دوره ی زمانی 1383 تا 1390 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش ، روش «داده های ترکیبی(پانلی)» است .یافته های پژوهش نشان می دهد با بکارگیری شاخص بون و شاخص هرفیندال- هیرشمن به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول ، رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت وجود دارد . اما با بکارگیری شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده چنین رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین زمانیکه شاخص رقابت در بازار محصول بر اساس شاخص هرفیندال – هیرشمن یا شاخص لرنر یا لرنر تعدیل شده درنظر گرفته می شود معیار رقابت در بازار محصول تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital structure, product market competition And firm performance

نویسنده [English]

  • seyyed ahmad mousavi 2
2 qazvin
چکیده [English]

This paper examines the Effect of capital structure on firm performance due to product market competition on firms listed in Tehran stock exchange deals. To achieve this goal using new indicators of competition called the Boone indicator, Herfindahl-Hirschman Index, a measure of Lerner and Adjusted Lerner competition , the Effect of capital structure on firm performance is investigated. The research sample consisted of 19 Participate in the period 9313-9311.Statistical method for testing hypotheses in the present study is "panel data".Research findings show that using the Herfindahl -Hirschman index & Boone indicator As the criteria for measuring product market competition,a significant positive relationship between capital structure and Firm performance exist. But Lerner and the Lerner index adjusted by using such a relationship was not observed. Also, the index of product market competition based on the Herfindahl-Hirschman Index or Lerner or Adjusted Lerner to be considered, Measure the Effect of capital structure on product market competition increases the performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • product market competition
  • Boone Index
  • Capital Structure
  • firm performance