تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه سهم بازار محصول و نقد شوندگی سهام.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

چکیده
در بازار رقابتی، شرکتها در جهت دستیابی به سهم بیشتر از بازار تلاش می کنند. در این پژوهش ارتباط بین سهم بازار محصول با درجه نقدشوندگی سهام و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این ارتباط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.دوره زمانی تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال 1385 تا 1390 می باشد. در این تحقیق 7 گروه صنعتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده های مربوط به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیات این پژوهش از یک الگوی رگرسیونی که در آن درجه نقدشوندگی سهام تابعی از سهم بازار محصول و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد، استفاده شد. نتایج،حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین سهم بازار محصول با نقدشوندگی سهام می باشد. همچنین نتایج برای ضریب متغیر اندازه شرکت(متغیر کنترلی) یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین اندازه و میزان نقدشوندگی سهام را نشان می دهد. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که با وارد نمودن متغیر عدم تقارن اطلاعاتی به الگوی آزمون فرضیه، شدت ارتباط بین سهم بازار محصول با نقدشوندگی سهام کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Relationship Between Asymmetry Information on Market Share and Liquidity of Stocks

چکیده [English]

Abstract:
In competitive markets, companies try to reach more shares of the market. In current paper, we investigated impact of information asymmetry on relationship between market share and rate of liquidity in companies listed in Tehran stock exchange during 2006 and 2011. In this research, 7 industrial groups were investigated as the sample and related data were analyzed.We used regression patterns in order to test hypotheses and liquidity was based on market share and asymmetry information. The results indicated that significant and positive relationships exist between market share and rate of liquidity. In other words, by increasing market share, rate of liquidity will be raised. Furthermore, result of coefficient indicated that size (controlling variable) showed a significant and positive relationship between size and liquidity. Consequently, share of bigger companies had more ability of liquidity. On the other side, by entering of information asymmetry variable to test hypothesis; amount of relationship between liquidity and market share will decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Share
  • Liquidity of Stocks
  • Information asymmetry