بررسی تأثیرکیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازده جاری و آتی سهام.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت افشا بر بازده جاری و آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی است. در این راستا تأثیر اندازه شر کت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت شرکت‌ها نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب" منتشر می‌شود، استفاده گردیده است. جامعه آماری مطالعه حاضر را 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 الی 1389 تشکیل می‌دهند. نتایج تحلیل‌ها بیانگر آن است که کیفیت افشا بربازده جاری و آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. افزون بر این، در تمام فرضیه‌ها ابطه متغیرهای کنترلی اندازه شر کت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت با بازده سهام معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation The quality of financial information disclosure effect on current and future stock return of listed companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrollah khajavi 1
  • alireza momtazian 2
چکیده [English]

Investigation The quality of financial information disclosure effect on current and future stock return of listed companies of Tehran Stock Exchange

The goal of present research is to study the effect of disclosure quality on current and future stocks return of listed companies of Tehran Stock Exchange (TSE). In this regard, the effects of firm size, book value to market price ratio and the ratio of income to firm price have been controlled either. In order to measuring the disclosure quality variable, the points accrued to each companies by TSE organization have been utilized throughout “Disclosure quality and proper informing “announcement. Statistical society of present study consists of 114 listed companies of Tehran Stock Exchange during 1382 to 1389. Analysis results express that disclosure quality has significant positive effect on current and future stock returns of listed companies of TSE. Moreover, in all hypotheses the relations between control variables of firm size, book value to market price ratio, ratio of income to firm price and stock returns were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disclosure quality
  • Current Return
  • Future Return
  • Firm Size
  • P/E