استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرایط عدم اطمینان محیطی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

چکیده
این تحقیق به بررسی تأثیر شرایط عدم اطمینان محیطی در نحوه‌ی استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از این رو تعداد 123 شرکت در طی دوره زمانی 11 ساله 1387-1377 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق یک رابطه مثبت و معنادار بین عدم اطمینان محیط فعالیت شرکت و نوسان در سود مدیریت نشده را نشان می‌دهد. ارتباط مثبت بین عدم اطمینان محیطی و سطح اقلام تعهدی اختیاری بکار رفته و همچنین سطح اقلام تعهدی اختیاری بکار رفته و هموارسازی سود نیز مورد تأیید قرار گرفت. هرچند نتایج تحقیق رابطه مثبت پیش‌بینی شده بین عدم اطمینان محیطی و هموارسازی سود را تأیید نکرد اما شدت بیشتر رابطه‌ی بین اقلام تعهدی اختیاری و هموارسازی سود در شرکتهای تحت عدم اطمینان بالا مورد تأیید قرار گرفت.
واژه‌های کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری، عدم اطمینان محیطی، هموارسازی سود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental uncertainty and managers` use of discretionary accruals

نویسندگان [English]

  • mohammed hossein ghaemi 1
  • masoud hosseini 2
  • mohammed bagher kareymi
1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
2 بورس اوراق بهادار تهران
چکیده [English]

Environmental uncertainty and managers` use of discretionary accruals
Abstract
This study examines the impact of environmental uncertainty in terms of how managers use discretionary accruals for companies listed in the Tehran Stock Exchange. Therefore, 123 companies were selected as a sample over 1997 to 2008 in this research. To test the hypotheses, we use the multivariate regression model. The Results of this research shows that there is a positive and significant relationship between environmental uncertainty and variability of un-managed earnings. Also a Positive relationship between environmental uncertainties and the level of discretionary accruals as well as level of discretionary accruals and income smoothing were approved. Although according to result of this research, there isn't a positive relationship between environmental uncertainty and income smoothing, but more deeply relationship between discretionary accruals and income smoothing for firms which are operated under high uncertainty was approved.
Keywords: discretionary accruals, environmental uncertainty, income smoothing

کلیدواژه‌ها [English]

  • discretionary accruals
  • Environmental uncertainty
  • income smoothing