بررسی ثبات سود، اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی برای شرکت های با اختلاف دفتری مالیات

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

در پژوهش حاضر، اختلاف دفتری مالیات به عنوان نماینده اقلام تعهدی ( اختیاری) سود قبل از مالیات در نظر گرفته شده است و با وارد کردن متغیر مذکور در رگرسیون بین رقم سود دوره آتی و ارقام قبل از مالیات دوره جاری برای سود ، جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، ثبات این ارقام از طریق تقسیم شرکت ها به شرکت های با اختلاف مالیاتی مثبت (منفی) بالا و شرکت های با اختلاف مالیاتی پایین، مورد آزمون قرار گرفته است.در این پژوهش، نمونه ای شامل 420 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1382 الی 1389و با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که که ثبات برای دوره جاری ارقام سود، جزء تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی برای شرکت های بااختلاف مالیاتی دفتری بالا، نسبت به شرکت های با اختلاف مالیات دفتری پایین، کمتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of book-tax differences level on the persistence of earnings, accruals and operating cash flows

چکیده [English]

Persistence of earnings, accruals and operating cash flows as a qualitative characteristic can effect on information risk. Research literatures indicate that book-tax difference may influence assessment of investors about future earnings persistence. Management may use tax calculation for earnings management purposes and as a result of this action may reduce earnings persistent. In the other words, book-tax differences may be informative about discretion of management in the accruals. In this research, we investigate the impact or role of the level of book-tax differences on the persistence of earnings, accruals, and cash flows. The research sample is based on the 70 active firms listed on Tehran Stock Exchange for the period 1382 to 1389 and we also applied multi regression for hypotheses analysis. The Findings of the research is similar as the research literature. The results indicate that in the general, the persistent for the firm-years with large book-tax differences is less than for the firm-years with small book-tax differences. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • book-tax differences
  • earnings persistence
  • accruals, operating cash flows