نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری آزاد مبارکه

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دولت آباد

چکیده

در این پژوهش به  بررسی کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و بازده سهام با توجه به نوفه های بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور داده­های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380- 1389) بررسی شده است. برای آزمون  فرضیه ها مدل­های  رگرسیون خطی برآورد شد. نتایج نشان می دهد که همبستگی بین بازده سال جاری  و سود سال جاری با همبستگی بین بازده سال جاری و سود سال بعد، هنگامی که نوفه در بازده سهام  عامل اصلی کاهش موقتی در ارتباط سود به ارزش می باشد، رابطه­­ی مثبتی دارد. همبستگی بین بازده سال جاری و جریان نقدی سال جاری با همبستگی بین بازده سال جاری و جریان نقدی سال بعد، هنگامی که نوفه در بازده سهام عامل اصلی کاهش موقتی در ارتباط جریان نقدی به قیمت سهام می باشد، رابطه­­ی مثبتی دارد و همچنین همبستگی بین بازده سال جاری و جریان نقدی سال جاری با همبستگی بین بازده سال گذشته و جریان نقدی سال جاری، هنگامی که نوفه در جریان نقدی عامل اصلی کاهش موقتی در ارتباط جریان نقدی به قیمت سهام می باشد، رابطه­­ی مثبتی دارد و در نهایت همبستگی بین بازده سال جاری و سود سال جاری با همبستگی بین بازده سال گذشته و سود سال جاری، هنگامی که نوفه در سود عامل اصلی کاهش  موقتی  در ارتباط سود به قیمت سهام می باشد، رابطه­­ی مثبتی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Declining Association between Earnings, Cash Flows and Returns due to Market Noise

چکیده [English]

This study examines the declining association between earnings, cash flows and returns due to market noise in companies listed in Tehran stock exchange. The receiver samples is the 104 companies listed in Tehran Stock Exchange during the 10-year period (2001-2010). Assumptions of linear regression model with stationary significant level %5 have been tested.
The results show that the correlation between current-year returns and current-year earnings R 2(Rt , Et) is positively associated with correlation between current-year returns and future earnings R 2(Rt, Et‏+1) when noise in stock returns is the primary source of temporal reduction in the value relevance of earnings. And correlation between current-year returns and current-year earnings R 2(Rt , Et) is not positively associated with correlation between last- year returns and current-year earnings R 2(Rt-1, Et) when noise in earnings is the primary source of temporal reduction in the value relevance of earnings. Also correlation between current-year returns and current-year cash flow R 2(Rt, Ct) is positively associated with correlation between current-year returns and future cash flow R 2(Rt, Ct‏+1) when noise in stock returns is the primary source of temporal reduction in the value relevance of cash flows. And correlation between current-year returns and current-year cash flow R 2(Rt, Ct) is positively associated with correlation between last- year returns and current-year cash flows R 2(Rt-1, Ct) when noise in cash flows is the primary source of temporal reduction in the value relevance of cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting earnings
  • Operating cash flow
  • stock returns
  • Noise