بررسی روابط تعاملی بین ریسک جریان های نقدی آزاد، ساختار حاکمیت شرکتی و سیاست بدهی شرکت ها

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد قزوین

2 حسابدار

چکیده

یکی از مشکلات نمایندگی، سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی آزاد در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی است که منتهی به زیان برای سرمایه‌گذاران می‌گردد. اعتباردهندگان نیز از جهت تامین اعتبار آن پروژه‌ها، بدلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و سوءاستفاده احتمالی مدیران از آن اطلاعات محرمانه، از سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی آزاد در پرو‌ژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی نگرانی دارند. حال آنکه جریان‌های نقدی آزاد می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی توان بازپرداخت بدهی‌ها باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک جریان های نقدی آزاد با متغیرهای حاکمیت شرکتی و میزان بدهی است. لذا نمونه‌ای متشکل از 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 لغایت 1389 با استفاده از روش غربالگری، انتخاب و برای آزمون فرضیات و تحلیل نتایج از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای استفاده شد. نتایج حاکی است که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی) با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین اهرم مالی با دارایی‌های ثابت مشهود ،اندازه شرکت، فرصتهای رشد ، رابطه مثبت و معنی‌دار و بین اهرم و مالیات بر درآمد رابطه منفی و معناداری و بین استقلال اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive review has been performed between free cash flows risk, debt policy and corporate governance structure

نویسنده [English]

  • mohamad teimori 2
چکیده [English]

One of the agency problems, investment of free cash flows in projects with negative net present value which is leading to losses to investors.Creditors that funding for the project, are concerns from investing free cash flows in projects with a negative net present value due to information asymmetry and the managers possible misuse of confidential information.Whereas free cash flows can also be evaluated as a measure of the solvency. The main objective of this study is investigation of the relationship between free cash flows risk with debt and corporate governance variables. Then 120 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) in the period 1381 to 1389 using screening method were selected and using three-stage least squares method for examining hypothesis. The results show that there is no significant relationship between corporate governance variables (ownership concentration, institutional ownership) and risk of free cash flow. Also, there is a significant positive relationship between financial leverage and tangible fixed assets, firm size, and growth opportunities; there is a significant negative relationship between leverage and tax revenue; and there is a significant negative relationship between board of directors independence and debt and risk of free cash flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Cash Flow Risk
  • Debt Policy
  • Corporate governance
  • Agency Problem