بررسی اثر میانجی کیفیت حسابرسی در رابطه ی بین مشکلات نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته / دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر مستقیم مشکلات نمایندگی بر کیفیت گزارشگری مالی و اثر میانجی کیفیت حسابرسی بر این رابطه در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1389 است. مشکلات نمایندگی بر اساس وجوه جریان نقد آزاد، اهرم مالی و درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره ارزیابی شده­است. برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از معیار کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابرسی از دوره­ی تصدی آن در شرکت استفاده شده­است. برای آزمون فرضیه­ها از دو روش رگرسیون چند متغیره براساس داده­های تلفیقی  و مدل­سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شده­است. یافته­های تحقیق بیانگر آن است که جریان وجوه نقد آزاد دارای ارتباط منفی و معنی­دار، اهرم مالی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیریت دارای رابطه­ی مثبت و معنی­دار با کیفیت گزارشگری مالی هستند. هرچند براساس یافته­های مبتنی بر رگرسیون چند متغیره نقش میانجی کیفیت حسابرسی بین مشکلات نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی تأیید نمی­شود ولی نتایج روش معادلات ساختاری این موضوع را تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediation effect of audit quality on the relationship between agency problems and financial reporting quality

نویسندگان [English]

  • hamzeh didar 1
  • gholamreza mansurfar 1
  • mohammadreza parvizi rahat 2
1 Faculty member/ urmia university
2 Graduated MA / urmia university
چکیده [English]

 This study examines the mediation effect of audit quality on the relationship between agency problems and financial reporting quality among the listed firms of Tehran Stock Exchange during the years 1383-1389. For this purpose in addition to panel regression analysis, the structural equation modeling method is used to test the proposed hypothesis. Research findings indicate that free cash flow has negative and significant relationship and Financial Leverage and Ownership Board of Directors has positive and significant relationship between financial reporting quality. The effect of audit quality as a mediator variable in the relationship between agency problems and the financial reporting quality has not been confirmed by using panel data analysis, but findings of structural equation modeling indicate that audit quality play as a mediation variable on the relationship between agency problem and financial reporting quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality
  • audit quality
  • Agency problems
  • Mediation effect
  • structural equation(Path analysis)