بررسی تاثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

بهترین نظام راهبری شرکتی با توجه به شرایط خاص هر کشور، سیستمی است که کارایی بالاتر در شرکت ها را به همراه داشته باشد.هدف این پژوهش بررسی رابطه برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با کارایی شرکت ها می باشد که درصد مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، درصد مالکیت دولت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت بدهی، به عنوان سازوکارهای راهبری مورد بررسی در152 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهراندر دوره زمانی 1385تا 1389 انتخاب شد. امتیاز کارایی شرکت ها براساس روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شد و از مدل رگرسیون توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است که، بین درصد مالکیت دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی با کارایی شرکت ها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. بررسی رابطه غیرخطی نشان داد که افزایش مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی وانقلابی تا آستانه 45.22 درصد کارایی شرکت ها را بهبود می بخشد و بعد از آن کاهش کارایی را به دنبال خواهد داشت. در حالی که رابطه غیرخطی بین درصد مالکیت دولت با کارایی شرکت ها تایید نشد. همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت بدهی با کارایی شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Corporate Governance Mechanisms on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Seyd Ahamad khalifehsultani
Al-Zahra University
چکیده [English]

The best corporate governance with regard to the specific circumstances of each country, is a system that has higher performance in companies. The purposeof thisstudy is that investigating “the relationship between corporate governance mechanisms and corporate performance” that Percentageof ownership of the non- governmental public institutes and revolutionary institutes, percentage of government ownership, CEO duality and debt were selected as the Corporate Governance mechanisms in the152 firms listed in Tehran stock exchange from 1385-1389. Firms efficiency scores using Data Envelopment Analysis (DEA) was calculated and Tobitregressionmodelwas usedtotestthehypotheses.The resultsshowthat there is a significantpositiverelationship between thepercentage ofgovernmentownership and percentage ofownership of the non-governmental public institutesand revolutionary institutes with firm performance. Investigating the nonlinearrelationshipbetween thepercentage of ownership the non-governmental public institutesand revolutionary institutes with performance showed that increasing the percentage of ownership of the non-governmental public institutesand revolutionary institutes, up to the ownership threshold of 45.22%, leads to improvedcorporateperformance and thereafter itwill lead todecreasedperformance.While, no significantnonlinearrelationship was observed between the percentage ofgovernmentownership with corporateperformance. Also, there was no significant relationship between CEOdualityand debt with firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Efficiency
  • Tobit regression
  • data envelopment analysis