بررسی وجود محافظه کاری در سود حسابداری و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 کارشناس

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی وجود محافظه کاری در سود حسابداری و عوامل تاثیرگذار بر محافظه کاری می پردازد.
در این پژوهش رابطه محافظه کاری با اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، درجه اهرم مالی، عدم اطمینان خاص شرکت، طول چرخه سرمایه گذاری و عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر رفتار عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار خوب و بد (سودها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعملیاتی و جریان نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت و 400 مشاهده سال-شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سود حسابداری نسبت به بازده منفی سهام حساستر از بازده مثبت سهام است. همچنین رابطه محافظه کاری با اندازه شرکت منفی و معنادار و با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و درجه اهرم مالی و عدم اطمینان خاص شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری و عمر شرکت مثبت و معنادار مشاهده گردید.
از سویی دیگر چون سود حسابداری از اقلام تعهدی تاثیرپذیر است، رابطه محافظه کاری با اقلام تعهدی عملیاتی، اقلام تعهدی غیرعملیاتی و جریان نقد حاصل از عملیات آزمون گردید که مشاهده گردید، بیشترین عدم تقارن زمانی سود حسابداری باتوجه به بازده سهام توسط اقلام تعهدی که تحت تاثیر اعمال نظر مدیریت می باشد توضیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Conservatism in Accounting Earnings and Its Influencing Factors

نویسنده [English]

  • Saeed Safari Bideskan 2
چکیده [English]

Conservatism in financial reporting is a major convention and shows the caution in identifying and measuring the level of revenue and expense (profit and loss), assets and liabilities. This research investigated existence of conservatism in accounting earnings and its influential factors. This study examines relationship between conservatism with firm size, the market-to-book ratio, the degree of financial leverage, the idiosyncratic volatility, investment cycle and firm age. Also, influence of behavior asymmetric conservatism in identifying good and bad news (profit and loss) on variables of operating accruals, non operating accruals and cash flows from operating activities, were studied. Statistical sample consists of 100 companies and 400 observations company-year during 2006 to 2009.
The result showed that, accounting earnings was more sensitive than negative stock returns versus positive stock returns. Also, the relationship between conservatism with firm size was negative and significant. Moreover, the relation between conservatism with market-to-book ratio, the degree of financial leverage, the idiosyncratic volatility, investment cycle and firm age was positive and significant. On the other hand, because of the accounting earnings was affected from accruals, relationship between conservatism with operating accruals, non operating accruals and cash flows from operating activities were studied. The result showed that, the most asymmetric timeliness of accounting earning description with accruals, which were under management control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Timeliness of Earning
  • Conservatism
  • Cash Flow from Operations
  • Operating Accruals
  • Non Operating Accruals