رابطه سود پیش بینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 null

2 بانک ملی ایران

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، آزمون رابطه میان مدیریت ادراک سرمایه گذاران از طریق سود پیش بینی شده مدیریت و مدیریت سود با استفاده از روشهای مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت واقعی سود است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، نمونه ای شامل 85 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد و داده های مورد نیاز تحقیق طی سال های 1384 الی 1389 بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونه استخراج گردید. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و در آن از روش همبستگی استفاده گردید. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز محاسبه گردید و به منظور محاسبه مدیریت واقعی سود، سه روش تسریع زمانبندی فروش، سطح غیر عادی تولید و کاهش غیر عادی هزینه های اختیاری به کار گرفته شد. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS انجام گرفت و در آزمون فرضیه ها از روشهای آماری آزمون t استیودنت و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، چنانچه مدیران به سودهای هدف دست نیابند و همچنین در مدیریت سود با محدودیت هایی مواجه باشند، اقدام به گزارش سود پیش بینی شده تهاجمی می کنند. به علاوه، نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرکت هایی که سطح اقلام تعهدی بالایی دارند و همچنین شرکتهایی که مدیریت واقعی سود زیادی را به کار گرفته اند، پیش بینی سود مدیریت، ارتباط ارزشی بیشتری در مقایسه با سود حسابداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The association between management earnings forecast and earnings management

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • Mostafa Zolghadr 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the association between investor perception management through reporting aggressive management earnings forecasts and earnings management through real activities or by manipulating accruals. For this purpose, A sample of 85 firms selected from listed firms in TSE as sample of research, and elicited their data over 1384 – 1389. Modified Jones model was used to estimate the discretionary accruals. Real earnings management is calculated by accelerating sales, increasing production, and reducing discretionary expenses. To test the hypothesis, a t-test and a regression analysis was implemented and statistical analysis done by SPSS17. The aggressiveness of earnings forecasts reporting was measured by the difference between GAAP earnings and management earnings forecasts. The paper finds that managers report more aggressively calculated earnings Forecast numbers if they do not meet their earnings targets or they have limited abilities to manage earnings. Also it was found that the gap between the value relevance of GAAP earnings and management earnings forecasts is not smaller for firms with relatively low level of discretionary accruals or real earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management earnings forecast
  • Accruals management
  • Real earnings management
  • Investors perception management
  • Earnings goals