بررسی تأثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

وجود "سهامداران غیر نهادی"، تضاد نمایندگی میان مدیریت و مالکیت را به همراه دارد. این تضاد نمایندگی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود که این عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند تأثیر متفاوتی بر سیاست تقسیم سود شرکتها بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر "سهامداران غیر نهادی" بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع، این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که آیا "سهامداران غیر نهادی" می‌توانند نقش مؤثری در سیاست تقسیم سود شرکتها ایفا کنند یا خیر؛ و اگر اینگونه است، این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ برای پاسخ به این سؤال از سه تئوری اصلی تقسیم سود یعنی تئوری نمایندگی، تئوری علامت‌دهی و تئوری سلسله مراتبی استفاده شده است. نمونه این تحقیق شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می‌باشد. برای آزمون تنها فرضیه‌ تحقیق از مدل توبیت بر مبنای داده‌های تجمعی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که رابطه منفی و معناداری بین درصد مالکیت "سهامداران غیر نهادی" و سیاست تقسیم سود وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت "سهامداران غیر ‌نهادی"، سود تقسیمی شرکتها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of effect of the non-institution shareholders on dividend policy

نویسندگان [English]

  • mahdi moradi 1
  • Mostafa Deldar 2
1 Associate Professor in Accounting, Ferdowsi University of mashhad
2 Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Existence "non-institution shareholders", created agency conflict between management and ownership. This agency conflict may lead to information asymmetry that this information asymmetry can to put impact different on dividend policy. The main objective of this study is investigation of effect of the non-institution shareholders on dividend policy in companies listed in Tehran Stock Exchange Indeed, this study seek to answer this question whether "non-institutional shareholders" can to play efficiency role in corporates dividend policy, and if so, how this effect can be interpreted? To answer this question used of three the dividend main theories namely agency theory, signaling theory, pecking order theory. Our sample included 144 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period is 1389-1380. We used Tobit Model based on cumulative data to test the research hypothesis. Our findings this study indicate that exists significant and negative relationship between ownership Percent "non-institution shareholders" and dividend policy. Indeed, with increasing ownership Percent "non-institution shareholders", decreases corporates dividend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Non-institution Shareholders
  • Information asymmetry
  • Tobit Model