قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

چکیده

با افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به دلیل احتمال بیشتر کشف  مدیریت  سود تعهدی  توسط  حسابرسان و  نهادهای قانونی، مدیران در بکارگیری این روش  مدیریت سود با ریسک زیادی  مواجه می‌گردند.  بنابراین انتظار می‌رود که  استفاده  از  این  روش را  کاهش داده و در مقابل، روش‌های مدیریت  واقعی  سود  را  جایگزین  دستکاری  اقلام  تعهدی  ‌کنند. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکت‌ها می‌پردازد. فرضیه‌های تحقیق نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1394 و با  بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده‌های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، موجب کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و در مقابل، افزایش مدیریت واقعی سود می‌شود. به بیان دیگر، با افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی مدیران روش‌های مدیریت  واقعی سود  را  جایگزین  دستکاری  اقلام تعهدی  می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Statements Comparability, Accrual-based Earnings Management, Real Earnings Management؛ An empirical test of Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

With the increase in the comparability of accounting information, managers face with more risks in implementing earnings management due to the possibility of exploring accrual-based earnings management by auditors and legal entities. Therefore, this method is expected to be used less, and instead accruals manipulation is replaced with real earnings management methods. Given the above argument, therefore, the current research aims to study the effect of comparability of financial statements on real-and accrual-based earnings management. The research hypotheses were developed and tested using a sample of 85 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012-2016 and Multivariate Regression Model based on panel data. The findings reveals that the comparability of accounting information reduces accrual-based earnings management, while increases real earnings management. In other words, with the increase in the comparability of financial statement, managers substitute real earnings management for accruals manipulation. In other words, with the increase in the comparability of financial statement, managers substitute real earnings management for accruals manipulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial statement comparability
  • Accrual-based Earnings Management
  • Real earnings management