بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و عملکرد و پنج حوزه مدیریتی و مالی (مطالعه موردی: بانکها و شرکت های وابسته و فرعی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار /دانشگاه اصفهان

2 ارشد/حسابداری

چکیده

عوامل گوناگونی بر عملکرد بانکها تأثیر‌گذار است که در این پژوهش سعی بر آن است به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شرکتهای وابسته و فرعی و پنج حوزه مدیریتی و مالی با عملکرد بانکها پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی است، داده های این پژوهش 6 ساله از سال 1387 -1392 است و جامعه آماری شامل12 بانک و 72 شرکت وابسته و فرعی بانکها است، اطلاعات و داده‌ها از سامانه بورس اوراق‌ بهادار تهران جمع‌آوری گردیده است. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش به کمک الگوی رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش گویای آن است که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکها آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین شرکتهای وابسته و فرعی و عملکرد بانکها رابطه مثبت و معنادار بستگی به متغیرهای عملکرد دارد یعنی اگر عملکرد بانکها با نسبتهای مالی سنجیده شود رابطه مثبت و معنادار و اگر عملکرد بانکها با اقلام ترازنامه سنجیده شود رابطه معناداری وجود ندارد و در مورد پنج حوزه مدیریتی و مالی هم اگر عملکرد با نسبتهای مالی سنجیده شود به جز مدیریت بهره وری و نسبت نقدینگی سایر متغیرها با عملکرد رابطه معنادار دارند و اگر عملکرد با اقلام ترازنامه سنجیده شود پنج حوزه مدیریتی و مالی با عملکرد رابطه معنادار دارند پس با تفاوت متغیرهای عملکرد نتایج رابطه ای بین عملکرد و متغیرهای پنج حوزه مدیریتی و مالی به جز متغیر تولید ناخالص داخلی تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Performance and Corporate Governance of Banks and Affiliated Companies (Case study of five areas of management and finance)

نویسنده [English]

  • naser Izadinia 1
1 PhD Associate
چکیده [English]

Various factors affect the performance of banks. In this study, we try to investigate the relationship between corporate governance and affiliated companies and five management and financial areas with the performance of banks. This research is purposeful and descriptive-analytic in terms of the method. The data of this research are 6 years from 2008-2013. The statistical population consists of 12 banks and 72 affiliated and subordinate banks, information and data from The Tehran Stock Exchange System has been gathered. The research hypotheses were also tested using multivariate regression model. The results of the estimation of the research model indicate that there is a positive and significant relationship between corporate governance and the performance of banks, and there is a positive and significant relationship between affiliated companies and banks performance in terms of performance variables. That is, if performance of banks is measured by financial ratios, there is a positive and meaningful relationship and if the performance of banks is measured by balance sheet items, then there is not a significant relationship between them and in the case of management and financial areas, if performance is measured by financial ratios other than productivity management and liquidity ratio Other variables have a significant relationship with performance. And if performance is measured with balance sheet items, then there are significant relationships between five management and financial areas. Therefore, with the difference in performance variables, the relationship between the performance and the variables of the five management and financial areas, except the GDP, has changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank performance
  • Corporate governance
  • capital adequacy
  • asset quality
  • performance of affiliated companies