نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران .

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی-گرایش مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس بین الملل کیش)، تهران، ایران

چکیده

در شرکت‌های با فرصت‌های رشد پایین، مدیران منطقی به جایگزینی دارایی­ها می­پردازند، درحالی‌که مدیران با اطمینان بیش‌ از حد، با برآورد بیش‌ از حد جریان­های نقدی پروژه­هایی که در واقع خالص ارزش فعلی منفی دارند،اقدام به پذیرش آن­ها می­نمایند.این تفاوت دیدگاه می­تواند تبعات متفاوتی بر سرمایه­گذاری بیش از حد و بالطبع بازده شرکت­ها خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تغییر نگرش مدیریت از اطمینان بیش از حد به مدیریت منطقی بر بازده سهام است. با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد 138شرکت در طی سال­های 1385الی1394 از بین شرکت‌های پذیرفته ‌شده‌ بورس تهران انتخاب گردید. همچنین، برای اندازه‌گیری بازده غیرعادی از مدل فاما و فرنچ و برای اندازه‌گیری بیش­اطمینانی از روش­های مبنی بر میزان سرمایه­گذاری انجام شده، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که تغییر نگرش از اطمینان بیش از حد به مدیریت منطقی، افزایش بازده عادی و بازده غیرعادی را در پی داشته است. همچنین در شرکت­های با فرصت­های رشد بالا، با تغییرنگرش مدیریت، برخلاف انتظار، بازده عادی و نیز بازده غیرعادی افزایش یافته است. همچنین با تغییر نگرش مدیریت،در شرکت­های با فرصت­های رشد پایین، بر میزان بازده عادی سهام به شکل معناداری افزوده شده است،در حالی‌که در مورد بازده غیرعادی این رابطه معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the impact of changing the attitude of management overconfidence to rational management on stock returns

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mehregan 1
  • Afsaneh Delshad 2

1 Professor. of industrial Management, Faculty of Management and Accounting , Tehran University ,Tehran ,Iran .

2 PhD student of Industrial management-financial trends, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran (Kish International Campus) , Tehran , Iran

چکیده [English]

In companies with low growth opportunities, rational Managers will pay to replace assets while overconfidence Managers, The overestimation expected future cash flows of projects that actually have a negative net present value, attempted to accept them. This difference in opinion would be different consequences of over investment and abnormal returns. This article aimed to study Investigate the Impact of changing the attitude of management overconfidence to rational management on stock returns in Companies listed on Tehran Stock Exchange. The 138 companies are selected by systematic elimination method from the companies listed in Tehran stock Exchange during the years of 2006 to 2015. Also, to measure abnormal returns of the Fama - French model and for to measure overconfidence of the methods based on the amount of investing is done, are used. The results show that changing the attitude of management overconfidence to rational management, increase normal returns and increase abnormal returns Also in firms with high growth opportunities, with at changing management, as expected, an increase in efficiency have been normal and abnormal returns. Also, by changing the attitude of management in companies with low growth, the level of stock normal return has increased significantly, While abnormal returns on this correlation is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management overconfidence
  • rational management
  • normal returns
  • abnormal returns and growth opportunity