بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله: علمی تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 کارمند

چکیده

شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید و نیز تأمین مالی پروژه‌های خود احتیاج به منابع مالی دارند و به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، می‌بایست بهترین ترکیب منابع یا همان ساختار سرمایه شرکت را مشخص نمایند. چگونگی تأمین مالی دارایی‌های شرکت برای افراد و مؤسسات ذینفع نیز درخور توجه است و اینکه شرکت‌ها در خصوص نحوه تأمین مالی دارایی‌های خود چه میزان از بدهی و یا چه میزان از سهام استفاده نموده‌اند، دارای اهمیت می‌باشد زیرا این امر بر تصمیمات اعتباردهندگان در ارتباط با آن شرکت اثر خواهد داشت.
در این پژوهش به بررسی برخی عوامل موثر مانند نقدینگی، ریسک سیستماتیک، قیمت سهام، فرصت‌های رشد و نوسانات سود بر ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته شده است. جهت بررسی فرضیات پژوهش 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1384 تا 1388 ،بر اساس معیارهایی که به آن‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط اطلاق شده،انتخاب گردیده‌اند.
برای سنجش مدل اقتصاد سنجی پژوهش که در قالب مدل داده‌های ترکیبی(پانل) بررسی گردیده از نرم افزارEviews و همچنین برای اندازه‌گیری همبستگی میان متغیرها که از ضریب همبستگی پیرسون تعیین شده، از نرم افزارSpss استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معکوس میان متغیرهای نقدینگی و فرصت‌های رشد با ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و نیز سایر متغیرهای پژوهش شامل ریسک سیستماتیک، قیمت سهام و نوسانات سود فاقد رابطه معنادار با ساختار مالی شرکت‌های مذکور بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors of Financial Structure of SME’s

نویسنده [English]

  • ghlamhossein soleymaniamiri 1
1 دانشگاه الزهراء