نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه ارشاد دماوند

3 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

یکی از راه‌های تعامل مدیران با بازارهای سرمایه، ارائه اطلاعات در رابطه با سود شرکت است، مدیران نه تنها با استفاده از افشا اطلاعات مربوط به سود، نیاز‌های اطلاعاتی استفاده-کنندگان را تامین می کنند، بلکه می توانند با استفاده از آن رفتار بازار را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از این اطلاعات مربوط به سود، پیش بینی سود و تعداد دفعات بازنگری آن می باشد. پژوهش حاضر برآن است تا تاثیر دفعات بازنگری در سود را در سه ویژگی مالی مهم شرکت‌هاشامل نقدشوندگی، هزینه سرمایه سهام عادی و ارزش شرکت بررسی نماید. در این پژوهش تعداد 111 شرکت از طی سالهای 1388 تا 1394 مورد آزمون قرار گرفته اند. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین دفعات بازنگری در سود پیش بینی شده، با نقدشوندگی و ارزش شرکت، رابطه معناداری وجود ندارد، لیکن یکی از معیارهای مهم و تاثیرگذار در هزینه سرمایه سهام عادی شرکت می‌باشد. به این صورت که با افزایش در دفعات بازنگری و تعدد تعدیل پیش بینی سود هر سهم، هزینه سرمایه سهام عادی نیز افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Revision Frequency of Earnings Forecasts Impact on Liquidity, Cost of Capital and Firms Value

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • Sohrab Hosseinzadeh 3

1 Accounting Department, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Giving information about company`s earning, is one of managers tools to communicate with the capital market and its participants. As managers satisfy information needs of users with earning related information, they could also affect capital market`s behavior. Earnings forecasts and frequency of forecast revisions is one of these information. The aim of this study is to investigate, how the revision frequency of earnings forecasts affects firms important characteristics, including liquidity, cost of capital and firm value.in present study, Sample, includes 111 firms listed in Tehran stock exchange, during 2009 to 2015, is under statistical test. The test research hypothesis, multivariate regression analysis with GLS approach is used. Finding indicates that there is no meaningful relationship between the frequency of forecast revisions and liquidity and firms value, but it is an important and effective criterion in cost of capital as with increase of the frequency of forecast revisions, accordingly cost of capital increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • frequency of forecast revisions
  • Liquidity
  • Cost of capital
  • firm value