نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وجود سودهای مومنتوم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و نقش ریسک سیستماتیک شرطی در وجود سودهای مومنتوم در استراتژی‌های معاملاتی مختلف می‌باشد. با به کارگیری 5 استراتژی معاملاتی به منظور بررسی وجود سودهای مومنتوم و مقایسه سودهای مومنتوم در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده گردید و سپس برای بررسی اثر ریسک سیستماتیک متغیر در زمان بر بازدهی مومنتوم، ابتدا به‌منظور محاسبه واریانس‌ها و کواریانس‌های شرطی پرتفوی‌های برنده و بازنده برای برآورد ریسک سیستماتیک متغیر در زمان از مدل‌های اتورگرسیو آرچ و گارچ استفاده کرده و پس از برآورد ریسک با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، تفاوت در ریسک پرتفوی‌های برنده و بازنده مقایسه گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با توجه به جمع آوری داده های یک نمونه آماری شامل 120 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1394 صورت گرفت نشان می‌دهد که در بورس اوراق بهادار در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان مدت سود مومنتوم وجود داشته ولی در دوره‌های زمانی بلندمدت سود مومنتوم وجود ندارد سودهای منتج از استراتژی‌های معاملاتی با دوره‌های تشکیل و نگهداری 3، 6 و 12 ماهه در نتیجه جبران ریسک بالاتر پیش می‌آیند و پرتفوی‌های برنده ریسک بالاتری از پرتفوی‌های بازنده دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Conditional Time- Varying Systematic Risk in Momentum Profits

چکیده [English]

The present study aims to investigate the momentum profits in the short-term, medium, and long-term periods in Tehran Stock Exchange and the role of time varying systematic risk on the existence of momentum profits in various trading strategies. Using 5 trading strategies to verify the existence of momentum profits and comparing momentum profits in short-term and long-term periods, a test of comparing the average of the two communities was applied. Then, autoregressive ARCH and GARCH models were used to estimate the time varying systematic risk. The statistical sample included 120 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2010 to 2015. The results indicates that momentum profits exist in Stock Exchange during short-term and medium-term periods, , but in long-term periods no momentum profits exist. Profits derived from trading strategies with courses of formation and maintenance of 3, 6, and 12 month exist as a result of compensate for higher risk and winner portfolios are exposed to higher risk than loser portfolios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum
  • Momentum Strategy
  • Holding period return
  • Time- Varying Systematic Risk