نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش شش فرضیه تدوین شده است که تاثیر مدیریت سود بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده‌های ترکیبی» است و برای آزمون هر یک از فرضیه‌ها یک مدل تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 103 شرکت طی بازه زمانی 1393-1384 است. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل کوتری و همکاران (2005) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها (با استفاده از چولگی منفی بازده سهام و سیگمای حداکثری) تاثیر ندارد. افزون بر این، یافته‌های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها (با استفاده از نوسان پایین به بالا) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of accrual based Earnings Management and real Earnings Management on Stock Price Crash Risk of the listed companies in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein setayesh
  • reza taghizadeh
  • mohammad jokar

Shiraz university

چکیده [English]

The Purpose of This Research Is to Investigate the Effect of Accrual Based Earnings Management and Real Earnings Management on Stock Price Crash Risk of the Listed Companies in the Tehran Stock Exchange. In Order to Accomplish the Research Objectives, 6 Hypotheses Were Developed for Investigating the Significance of the Relationship Between Corporate Earnings Management and Stock Price Crash Risk of the Companies. Statistical Method for Testing the Research Hypotheses Is Panel Data. For Every Hypotheses One Model Is Estimated. Statistical Sample Included 103 Companies from 1384 To 1393. In This Study, For Measuring the Accrual Based Earnings Management, the Kothari Et Al.’S Model (2005) Was Used. The Research Results Showed That There Is Not a Significant Effect of Accrual Based Earnings Management and Real Earnings Management on Stock Price Crash Risk of the Companies (Which Is Measured by Ncskew and Extr_Sigma). Furthermore, The Research Results Show That There Is a Positive and Significant Effect of the Accrual Based Earnings Management and Real Earnings Management on Stock Price Crash Risk of the Companies (Which Is Measured by Duvol).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Based Earnings Management
  • Real earnings management
  • Stock price crash risk