تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور سنجش افشای سرمایه فکری، مطابق با پژوهش‌های پیشین ( لی و هانیافا (2007) و آیبیکونل و همکاران (2013))، آیتم‌هایی برای افشای سرمایه فکری طراحی و سپس با بررسی آنها در گزارشات هیئت مدیره امتیازی برای افشای سرمایه فکری هرسال- شرکت تعیین‌گردید.‌ همچنین جهت سنجش عدم تقارن اطلاعاتی، از مدل استل (1989) استفاده شد. در مسیر انجام این پژوهش، 137 شرکت از طریق حذف سیستماتیک، برای دوره زمانی 5 ساله 1392- 1388 انتخاب شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از این مطلب است که افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری، موجبات کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را فراهم می آورد. بعبارت دیگر، با افزایش افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد که یافته‌‌های مذکور در انطباق با یافته‌های زواینی و عبود محمد (2013) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital Information Voluntary Disclosure on Information Asymmetry

نویسنده [English]

  • Behzad Ghorbani
چکیده [English]

The purpose of this study is determining the effect of intellectual capital information voluntary disclosure on information asymmetry of the Listed Companies in Tehran stock exchange. According to prior researches (Li & Haniffa (2007) and Ibikonel et al (2013) and Zuaini & Abood Mohammad (2013) ), a dummy variable define to expose the intellectual capital information voluntary disclosure and by investing the report board directors, determine a score for each company to expose this and information asymmetry measure based on Stoll (1989). In this study 137 companies were selected by systematic elimination for a period of 5 year (2010-2014). The results of the study hypothesis suggest that by increasing the intellectual capital information voluntary disclosure, reducing the information asymmetry.In other words ntellectual capital information voluntary disclosure in the period under review, reducing the informationasymmetryof the Listed Companies in Tehran stock exchange.. Results are consistent with findings Zuaini & Abood Mohammad (2013).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital Information Voluntary Disclosure
  • Intellectual Capital
  • Information asymmetry