تأثیر رقابت در بازار محصول بر ضریب واکنش سودهای آتی و اثر مالکیت نهادی بر رابطه آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده: رابطه بین سودهای آتی و بازده جاری سهام، ضریب واکنش سودهای آتی تعریف می شود که نشان گر انعکاس اطلاعات سودهای آتی در قیمت جاری سهام است. هر چه اطلاعات بیشتری از شرکت در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد، پیش بینی سودهای آتی توسط آن ها دقیق تر خواهد بود. درنتیجه، با انعکاس بیشتر اطلاعات سودهای آتی در قیمت سهام رابطه بین سودهای آتی و بازده جاری سهام افزایش خواهد یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ضریب واکنش سودهای آتی و همچنین اثر تعدیل گر مالکیت نهادی بر رابطه آن ها است. جهت سنجش ضریب واکنش سودهای آتی از مدل تعدیل شده کولینز و همکاران (1994)، به‌وسیله لاندهولم و مایرز (2002) و برای اندازه گیری میزان رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده شد. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 100 شرکت از بین شرکت های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1393 در جامعه غربال‌شده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شد. مطابق یافته ها، تأثیر رقابت در بازار محصول بر ضریب واکنش سودهای آتی، مثبت معنی دار است. همچنین، تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و ضریب واکنش سودهای آتی مثبت معنی دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Product market competition on the future earnings response coefficient and the effect of the Institutional ownership on their relationship

نویسندگان [English]

  • mehdi heydari 1
  • sohrab abdi 2
چکیده [English]

Abstract: The relationship between future earnings and current stock returns is called as future earnings response coefficient that indicates reflection of future earnings information in current stock price. The more information of firms be available to investors, their future earnings forecast will be more accurate. As a result, reflection of more future earnings information in current stock price, cause an increase in the relationship between future earnings and current stock returns. The aim of this study is to investigate the effect of product market competition on the future earnings response coefficient and also the moderator effect of institutional ownership on their relationship. To measure the future earnings response coefficient and the product market competition level, Collins et al (1994) adjusted model by Lundholm and Myers (2002) and Herfindahl-Hirschman Index is used, respectively. In order to achieve to the research goal, A total of 100 firms, including firms listed in Tehran Stock Exchange during the years from 2005 to 2015 were screened in the community. To test the hypotheses, a multivariate regression model with panel data is used. According to the results, the impact of product market competition on future earnings response coefficient, is significantly positive. Also, the effect of institutional ownership on the relationship between product market competition and future earnings response coefficient is significantly positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Future Earnings Response Coefficient"
  • "Product market competition"
  • "Institutional ownership"