بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخص‌های سودآوری با استفاده از شاخص KLD

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد حسابداری دانشگاه خوراسگان اصفهان

چکیده

امروزه علاوه بر اطلاعات مالی ارائه شده، گروه‌های مختلف، متقاضی اطلاعات مازاد دیگری در زمینه‌ی اطلاعات غیر مالی می‌باشند. این گروه‌ها، خواهان اطلاعات متفاوتی در زمینه نیروی کار و مسائل مرتبط با محیط زیست می‌باشند. انجام امور مرتبط با این مسائل توسط شرکت‌ها، و افشای آن برای استفاده‌کنندگان، هزینه‌هایی را به شرکت‌ها تحمیل، و منافعی را نیز برای آن‌ها به همراه دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی، بر شاخص‌های سودآوری، انجام شده است. این پژوهش به روش شبه تجربی با استفاده از داده‌های مستخرج از صورت‌های مالی برای سال‌های 1380 تا 1393 انجام گرفته است. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده‌های تابلویی استفاده شده، و با روش اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. به منظور سنجش مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت‌ها از شاخص KLD استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این پژوهش نشان داد، تغییرات در میزان افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی با ابعاد ارزیابی عملکرد مالی و نسبت سود عملیاتی به فروش رابطه دارد. علاوه بر موارد یاد شده، نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد تغییرات مسئولیت‌پذیری اجتماعی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده خالص ثروت بکار گرفته شده رابطه معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relation between Changes in Level of Social and Environmental Issues Disclosure and Profitability Indexes by Using KLD Index

چکیده [English]

Nowadays, In addition to provided financial information, different groups of users are demanders of extra non-financial information; these groups of users are more favor about various kinds of information about work force and issues related to environment. In spite of having cost for corporations in order to disclosure and performing issues related to social responsibility, they find some benefits. This research has been done with purpose of assessing the relation between changes in the level of social and environmental issues disclosure and profitability indexes. This study has been done by using quasi-experimental method and extracted data from financial statements for the years 2001 to 2014. To analyze data multiple regression model, panel data and fixed effect method were used. In this research to assess social and environmental issues disclosure KLD index. The results have showed that there is a significant relation among social and environmental responsibility disclosure and aspects of corporate financial performance, the ratio of operating income to sell ratio and the rate of return on used capital and rate of return on net wealth used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disclosure
  • profitability idexes
  • social and environmental responsibility (CSR)