مطالعه اثر تعدیل کنندگی فروش مورد انتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

ارتباط نامتقارن بین عملکرد و پاداش در نتیجه رفتار هزینه ها از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر تحقیقات زیادی را در حوزه امور مالی و حسابداری به دنبال داشته است. لذا تبیین عوامل موثر بر این ارتباط و نقش تعدیل کنندگی آنها می تواند موضوع قابل بحثی باشد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد بررسی اثر تعدیل کنندگی فروش مورد انتظار آتی و بهره برداری از ظرفیت بر ارتباط بین رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیأت مدیره در شرکت های صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تعداد 58 شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1391 از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی (Panel – Data) مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که تنها بهره برداری از ظرفیت بر این ارتباط تاثیر داشته و تغییرات پاداش به افزایش در بازده دارایی های به وجود آمده از رفتار عادی و غیرعادی هزینه ها بیشتر از کاهش در آنها حساس است. این یافته ها نشان می دهند که در نبود کمیته های تخصصی مانند پاداش به عنوان یکی از ارکان های حاکمیت شرکتی، شرکت ها ارتباط بین درآمد و هزینه ها و تاثیر برخی عوامل تعدیل کننده آنها را در زمان پرداخت پاداش مدیران به درستی تفسیر و تحلیل نمی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Moderating Effect of Expected Future Sale and Capacity Utilization on the Relation between Costs Behavior and Changes of the Bonus of Directors

چکیده [English]

Asymmetric relation between performance and bonus is one of the most important topics in accounting and finance in recent years. Asymmetric relation produced by costs behavior and has attracted considerable attention. The characterization of effective parameter and their moderating effects on this relation is of vital importance. In the present work the moderating effect of expected future sale and capacity utilization on the relation between costs behavior and the changes in the bonus of directors in Food, Drug, Chemical, Metals and Car industries which listed in TSE were investigated. In order to, 58 companies has been investigated during 1387-1391, by panel data analysis method. Our findings showed only the capacity utilization had effect on this relation. The changes of bonus was more sensitive to increase in the return on assets than decrease it. The return on assets was produced by normal and non-normal costs behavior. Our findings showed in the absent of bonus committee as a corporate governance, the companies couldn't properly interpreted the relation between sale and costs and their moderator effects on the time of director's bonus payment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity Utilization
  • Changes in Bonus of Directors
  • Expected Future Sale