1. تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس

میرامید یوسفی شارمی؛ بهمن بنی مهد

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 163-185

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.8843.2185

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس است. بی طرفی از جمله ویژگی های فردی حسابرس است که از ابعاد اصلی تردید حرفه ای و استقلال حسابرس به شمار می رود. درحالی که عواطف فردی به معنای واکنش های هیجانی شامل احساسات و حالات روانی افراد است که می تواند بر قضاوت حرفه ای و استقلال حسابرس تاثیر بگذارد. نمونه آماری این تحقیق ...  بیشتر