1. ارزیابی سودمندی اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق های بازنشستگی

سمیرا بهزادپور؛ علی رحمانی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 37-74

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9800.2355

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی سودمندی اطلاعات حاصل از بکارگیری استاندارد 27 می باشد.روش: رویکرد پژوهش ارزیابی پس از اجرا و روش پژوهش ترکیبی می باشد؛ بدین صورت که داده ها با استفاده از دو ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است.یافته ها: فرمت صورت های مالی، ترتیب ارائه اجزای آن، اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی و حق بیمه های دریافتنی، نحوه ...  بیشتر