1. الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت

حمیده اثنی عشری؛ مهدی نادری نور عینی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 22-1

چکیده
  مدیریت سود و الگوی‌های آن از موضوعاتی است که همواره از سوی نهادهای ناظر و محققان مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر رفتار گزارشگری‌مالی مدیران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، الگوی مدیریت سود در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و نقش دورنمای رشد بر آن بررسی شد. به این منظور، اقلام تعهدی اختیاری و رفتار ...  بیشتر