نویسنده = باقر شمس زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 135-156

باقر شمس زاده؛ علی اصغر سیف؛ حسن داودآبادی فراهانی