1. بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تأمین با ارزش شرکت‌های تولیدی

زهرا دیانتی دیلمی؛ مهسا غفاریان قدیم

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 47-67

چکیده
  رشد فزاینده نگرانی‌های زیست محیطی در طی دهه‌ی اخیر باعث افزایش تلاش‌هایی در جهت سرمایه‌گذاری پایدار در جهان صنعتی گشته است. فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه بر کسب و کار تجاری شرکت‌ها تأثیرگذارند زیرا سرمایه‌گذاران قادر به درک فعالیت‌های زیست محیطی صورت پذیرفته در طی زنجیره تأمین شرکت می‌باشند. تمرکز اصلی این تحقیق بر بررسی ...  بیشتر