1. بررسی ارتباط ارزشی و سودمندی دارایی‌های نامشهود در پیش‌بینی سود و جریان وجه نقد آتی

زهره عارف منش؛ علی رحمانی؛ رضوان حجازی؛ میراحمد امیرشاهی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  اهمیت دارایی‌های نامشهود برای موفقیت سازمان‌ها در حال افزایش است. بنابراین ارائه بینش بیشتر در مورد کیفیت، مقیاس و ارزش دارایی نامشهود برای شرکت از اهمیت روزافزونی برخوردار است. شرکتهای فعال در عرصه اقتصاد دانش محور به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از دارایی‌های نامشهود باید محور حرکت و توسعه آنها قرار گیرد. لذا مدیریت این دارایی‌ها ...  بیشتر