1. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1568

چکیده
  هدف این پژوهش دستیابی به یک مدل مناسب برای پیش بینی دقیق تر وجه نقد آتیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بدین منظور اطلاعات 250 شرکت در دوره زمانی سالهای 1383 الی 1395 در نظر گرفته شد. ابتدا با استفاده از یک پژوهش اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان، متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی وجه نقد مشخص شدند. این متغیرها به دو دسته، متغیرهای ...  بیشتر