1. بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام

محمد رمضان احمدی؛ سید علی واعظ؛ سید عزیز آرمن؛ سید صابر درسه

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 117-142

چکیده
  یافته­های تحقیقات نظری حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی  خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه‌ی نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می­دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای ...  بیشتر