1. نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

غلامحسین اسدی؛ مهدی نادری نور عینی؛ منصور سرفراز

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1442

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت انجام شده است، به‌طور مشخص پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش اثرگذاری مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی می‌شود؟. انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک ...  بیشتر