نویسنده = میرسعید سفیدگران
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-23

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران