نویسنده = سعید شهسواریان
تعداد مقالات: 1
1. توانایی کشف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر مبنای منطق فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-95

حمید حقیقت؛ سعید شهسواریان