تعداد مقالات: 225
177. بررسی نقش تعدیل‌ کننده‌ عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 135-156

اسماعیل اقدامی؛ مهدی مشکی میاوقی؛ سینا خردیار؛ سهراب کردرستمی


178. ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-165

محمد خطیری؛ یوسف تقی پوریان؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیر نیا


179. تاثیر عواطف فردی بر بی طرفی حسابرس

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 163-185

میرامید یوسفی شارمی؛ بهمن بنی مهد


183. بررسی و مقایسه توان اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 117-132

یونس بادآورنهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ زینب برزگر نوشهر


184. تحلیل و آسیب‌شناسی پژوهش‌های حسابداری برمبنای رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-134

عزیز گرد؛ سید حسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ سیده سعیده هاشمی


185. بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 119-137

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری


188. بررسی رفتار نامتقارن هزینه‏ ها از دیدگاه نظریه نمایندگی: رویکرد مدل‏سازی معادلات ساختاری.

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 123-144

مهدی حیدری؛ حمزه دیدار؛ بهمن قادری؛ شبنم خالق پرست


189. ارزش نام و نشان‌های تجاری و رابطه آن با شاخص‌های عملکرد

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 125-139

علیرضا مهرآذین؛ امید فروتن؛ محمد تقی پور؛ بشیر قبدیان


190. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزینه ها.

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 125-145

عبدا... خانی؛ محمد جواد غفاری؛ محمد علی شاه محمدی


194. بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 131-152

جواد اورادی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ زینب سالاری فورگ


196. تاثیرتصدی طولانی بر استقلال حسابرس

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 134-162

محمدرضا شورورزی؛ احمد زنده دل؛ سینا قاسمپور انارکی


197. بررسی رابطه بین ویژگی های مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 135-156

باقر شمس زاده؛ علی اصغر سیف؛ حسن داودآبادی فراهانی


198. قیمت گذاری درآمدهای اختیاری و تبیین نوع مدیریت سود

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 137-158

آرش قربانی؛ محمدرضا حسینی معصوم


199. ارزیابی نقش سرمایه سازمانی برچسبندگی هزینه شرکت.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 137-154

سعید علی احمدی؛ افسانه سروش یار؛ مهدی دادخواه